"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/09/20

A kilenc angyali kar

"Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet" (Ter 1,1) és ahogy a zsoltáros megénekelte, az éggel együtt az angyalok mennyei seregeit is: "Az Úr szava alkotta az egeket, szájának lehelete minden seregüket." (Zsolt 32/33,6).  Hippói Szent Ágoston írja, hogy amikor "Isten szólt: »Legyen világosság!« És lett világosság (Ter 1,3), akkor ezek a teremtett szellemi lények Istennek a teremtetlen világosságából is részesültek - ezt más egyházatyák is megfogalmazták.


Az angyalok száma megszámlálhatatlanul sok, ezt több helyen megjelenik a Szentírásban. Az angyali seregek háromszor három, azaz kilenc angyali kart alkotnak:
  • Σεραφείμ - szeráfok, Χερουβείμ - kerubok, Θρόνοι - trónok
  • Κυριότητες - uralmak, Δυνάμεις - erősségek, Εξουσίες - hatalmasságok
  • Αρχές - fejedelemségek, Αρχάγγελοι - arkangyalok, Άγγελοι - angyalok
Az egyes angyali karok nevei többféleképpen is fordíthatók, ezért időnként másféle elnevezésekkel is találkozhatunk. Különösen a nyugati (nem ortodox) nyelvek esetében, melyekben ezek a kifejezések nem állandósultak. Nem ritkán találkozni olyan felsorolásokkal is, ahol az egyes elnevezések mintha felcserélődtek volna. Ez azonban nem azt jelenti, hogy párhuzamosan több elképzelés élne a mennyei hierarchiáról - hierarchia csak egyféle van. Viszont egyik-másik nyelvben például az erősség-hatalmasság, a hatalmasság-uralom, vagy az uralom-fejedelemség azonos jelentésű szavak, ezért könnyen felcserélődnek. A nyelvi káoszt csak tovább fokozza, ha az adott fordítás nem is az eredeti görög nyelv, hanem már egy másik fordítás alapján készült.

Az angyali karok teológiájával több egyházatya is foglakozott, azonban Pszeudo-Dionüsszosz (+524?) volt az első, aki egységes rendszerbe foglalta a tanítást. Az ő rendszerét veszi alapul a későbbiekben Damaszkuszi Szent János (+749), vagy a nyugati egyház kiemelkedő teológusa, Aquinói Szent Tamás (+1274) is.

+ + +

SZERÁFOK: Ők a felső angyali hierarchia legfelső rendje, a legelsők az összes angyalok között, ők vannak legközelebb a Szentháromsághoz. A szerafim jelentése héber nyelven lángoló, mert állandóan Isten szeretetétől lángolnak, és ezt a lángoló szeretetet sugározzák a többi teremtmény felé. Isten trónusa mellett tartózkodnak folyamatosan énekelve a Háromszorszent (Triszágion) himnuszt, azonban néha egy-egy szeráf személyesen is megjelenik a földön, valamelyik arra méltó szentéletű embernek.
...láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és ruhájának uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette; hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, és kettővel repültek. Az egyik így kiáltott a másiknak: »Szent, szent, szent a Seregek Ura, betölti az egész földet dicsősége!« (Iz 6,1-3)

Izajás próféta látomásának megfelelően a szeráfokat hat szárnnyal jelenítik meg az ikonográfiában, de előfordulnak a megszokott formában, szárnyas emberszerű lénynek ábrázolva is, elsősorban olyan esetekben, ha a kilenc angyali karral együttesen szerepeltetik őket.

+ + +

KERUBOK: Ők a második angyali kar, a felső hierarchia középső rendje. A kerubim jelentése héber nyelven megvilágosodás, vagy a bölcsesség áradása. Ragyognak Isten titokzatos tudásának a fényétől áthatva, és az isteni tudás misztériumát sugározzák a többi teremtényre. Isten kegyelméből a kerubok közvetítésével részesülnek Isten tudásából a bölcsek és a misztikusok. A kerubok ábrázolását megparancsolta Mózesnek az Isten:
Készíts két kerubot vert aranyból az engesztelőhely két szélére. Az egyik kerub az egyik oldalon legyen, a másik a másikon, úgyhogy az engesztelőhely mindkét oldalát befedjék, terjesszék ki szárnyukat, és borítsák be az engesztelőhelyet. Egymással szemben legyenek, és arcukkal az engesztelőhely felé forduljanak. Ezzel aztán fedd be a ládát, tedd bele a bizonyságot, amelyet adok majd neked. Onnan, és az engesztelőhelyről fogok találkozni veled, és beszélni hozzád. A bizonyság ládája felett levő két kerub közül szólok majd hozzád mindarról, amit általad Izrael fiainak parancsolok. (Kiv 25,18-22)

A kerubokat Ezékiel látomása és János jelenése alapján bika-, oroszlán- ember- és sasfejjel és négy vagy hat szárnnyal szokták ábrázolni. Az egyszerűbb ábrázolásokon csak test nélküli emberarccal és négy szárnnyal jelennek meg, de náluk is találkozhatunk a megszokott szárnyas emberalak-formával is.

+ + +

TRÓNOK  vagy trónusok, a harmadik angyali kar, a felső angyali hierarchia alsó rendje. A görög thronos ugyanolyan értelemben használatos, mint magyar alakja, a trón. Ők, mint bíró a trónusáról, hirdetik az isteni igazságot és képviselik az Ő akaratát a többi teremtmény felé. A földi bírákat, ítélőszéket és hatóságokat az Istennek tetsző ítéletek meghozatalára ösztönzik.
Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok. (Kol 1,15-16)  

Ezékiel és Dániel próféták látomása alapján egymásba fonódó, forgó, tüzes, szárnyas és sokszemű kerekeknek szokták őket ábrázolni. Ugyanezek miatt néha ofán néven is nevezik őket, az ophanim ugyanis héberül kereket jelent. Több ábrázoláson a kerubok a trónokon állnak, mint a fentebbi kerub-ikon esetében is. Ugyancsak találkozhatunk a klasszikusnak tekinthető antropomorf angyalábrázolással a trónok esetében is.

+ + +

URALMAK: Ők az angyali karok negyedik rendje, a felső rend a középső angyali hierarchiában. Nevüket arról kapták, hogy Isten akaratát közvetítve uralják az alsóbb angyali karokat. A földi uralkodókat is arra ösztönzik, hogy Isten szándéka szerint kormányozzák országukat, városukat, közösségüket. Az aszkétákat segítik abban, hogy uralkodni tudjanak testiségük és szenvedélyeik felett.
Hatalmas erejének hatékonyságát Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta a halottak közül, és jobbjára állította a mennyekben, minden fejedelemség és hatalmasság, erő és uralom, és minden egyéb név fölé, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendő világban nevezettek fölé is. (Ef 1,19-21)

Az uralmakat, hasonlóan az alsóbb angyali karokhoz, mindig emberalakban, egyetlen pár tollas szárnnyal szokás ábrázolni. Általában nem önállóan, hanem csak a többi angyali karral együtt jelenítik meg őket. Fegyverzettel, esetleg koronával látjuk őket, attribútumuk lehet a fénylő gömb is, amely jogarukon vagy kardjuk markolata végén világít.

+ + +

ERŐSSÉGEK vagy egyszerűen csak erők, esetenként fordítják erényeknek is. Az ötödik angyali kar, a középső angyali hierarchia középső rendje. Isten engedelmes szolgái, akik a csodákat viszik végbe és közvetítik a tisztánlátás isteni kegyelmét a szentéletű emberek felé.
...aki az Isten jobbján van, miután felment a mennybe, és akinek uralma alá vannak vetve az angyalok, hatalmasságok és erők. (1Pét 3,22)

Az erősségek is mindig emberszerű szárnyas lényként vannak ábrázolva, a többi angyali karoktól csak az attribútumaik különböztetik meg őket. Az erősségeken jellemzően nem látunk sem militáns, sem hatalmi szimbólumokat, nincs fegyverük, páncéljuk, jogaruk vagy koronájuk. A fenti ikonrészleten fénylő gömböt tartanak, mint a lelki tökéletesség szimbólumát.

+ + +

HATALMASSÁGOK vagy csak hatalmak. A hatodik angyali kar, a középső angyali hierarchia legalsó rendje. Hatalmuk van az ördögök felett. Meg tudják védeni az embereket a démonok kísértéseitől és másféle ármánykodásaitól. Segítik az aszkétákat és az istenfélő híveket a gonosz elleni lelki harcukban.
A Szentírásban a Kolosszei levél és az első Péter-levél fentebb idézett szakaszaiban vannak megemlítve.

A hatalmasságokat legtöbbször teljes fegyverzetben ábrázolják. Sisakot és páncélt viselnek, fegyverük kard vagy dárda, esetleg pajzsot is hordanak.

+ + +

FEJEDELEMSÉGEK vagy egyszerűen fejedelmek. Az alsó angyali hierarchia felső rendje, sorrendben a hetedik angyali kar. Ők valóban mint a fejedelmek, az egyes népek, nemzetségek, emberi közösségek patrónusai. Az ószövetségi hagyomány szerint minden nép sorsáról Isten fejedelemségei viseltek gondot, míg a választott zsidó népről maga az Isten. Az embereket abban segíti, hogy mind a földi, mind az égi törvényeknek eleget tudjanak tenni. Ugyancsak a fejedelemségek tartják fenn Isten törvényét a teljes teremtett világban, a kozmoszban és a természetben egyaránt.
A fejedelemségek a Kolosszei levél korábban idézett igehelyében vannak megemlítve a Bibliában.

A fejedelemségeket uralkodói attribútumokkal, koronával, jogarral szokták ábrázolni. Itt a fejükön püspöki koronát viselenek, a kezükben királyi koronát tartanak. A püspöki korona a saját, égből fakadó hatalmukra utal, kezükben pedig a patronáltjaik, a földi királyok koronája van. A szimbolika könnyebben érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a püspök koronázza meg a királyokat.

+ + + 

ARKANGYALOK vagy főangyalok az alsó angyali hierarchia középső rendje, a nyolcadik angyali kar a sorban. Isten kiemelkedő fontosságú hírnökei, próféciákat és hittitkokat adnak hírül az embereknek. Megvilágosítják őket, hogy képesek legyenek Isten titkainak megértésére és az Örömhír befogadására.


Arkangyal is számtalan van, de hétnek kiemelkedő szerepe van közöttük. Ők a Jelenések Könyve hét angyala, de ezen túlmenően számos személyre szabott feladatuk is van. Őket név szerint is ismerjük:

  • Mikhael 
  • Gábriel 
  • Rafael 
  • Uriel 
  • Szalatiel
  • Jegudiel
  • Varahiel

Mert a parancsszóra, a főangyal hangjára és Isten harsonájának szavára az Úr maga leszáll az égből, és először a Krisztusban elhunytak támadnak fel... (1Tessz 4,16)

Az arkangyalokat hasonlóan ábrázolják, mint az angyalokat, de általában nem fehér, hanem színes ruhában. Gyakori attribútumuk a pálca, emellett a hét arkangyalnak személyes attribútumai is vannak. A felső ikonrészleten mérleget tartanak a kezükben. A mérleg a végső megmérettetés, az Utolsó Ítélet szimbóluma, utalás a Jelenések Könyve hét angyalára. Az alsó ikon a hét arkangyal hagyományos ikonja. Az arkangyalok Krisztus Emmanuelnek hódolnak, aki szeráfokon (piros) és kerubokon (kék) trónol.

+ + +

ANGYALOK, magyarul hírnökök. Ők az angyali hierarchia kilencedik, legalsó rendje, akik a legközvetlenebb kapcsolatban vannak az emberekkel. Ritkán ugyan, de még anyagi testet is ölthetnek. Minden embernek saját őrangyala van, aki csak őrá vigyáz. Az ószövetségi zsidó hagyomány szerint nem csak őrangyala, de vádló angyala is van mindenkinek, aki az Úr ítélőszéke előtt a vétkeinkről és bűneinkről számol majd be. A keresztény misztikusok is arról számolnak be, hogy az elhunyt lelkét két angyal - az őrangyala és egy másik - kíséri a túlvilágon az úr színe elé. Az angyalok tehát titokzatos formában, de folyamatosan velünk vannak, úgy ezen a világon, mint a másikon. Az őrangyalokon kívül természetesen még rengeteg más angyal is létezik.


Mária pedig kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, behajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. (Jn 20,11-12) Jobbkéz felől egy ifjút láttak ülni hosszú fehér ruhába öltözve, és megrémültek. (Mk 16,2-5)


A felső ikonrészleten az angyalok mint őrangyalok vannak megjelenítve, ölükben a lelkek, akikre vigyáznak. Az alsó ikon a kenetvivő asszonyok ünnepének ikonja, ahol a fehér ruhás angyal - valójában ő Gábriel arkangyal - az üres sírra mutat. Ez az evangéliumi jelenet lett az angyal-ábrázolások alapja, amit később a zsinatokon rögzítettek is. Mivel az asszonyok egy ifjú képében látták az angyalt (és nem ismerték fel benne Gábrielt), ezért minden angyalt ifjúként kell megfesteni, fehér vagy esetleg más színű, fénylően világos öltözetben. Szárnyakat pedig azért kapott, mert mégsem egy halandó földi ifjú, hanem az Ég természetfeletti küldötte.

+ + +


+ + +