"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/12/07

Szent Anna foganása


Majdnem napra pontosan kilenc hónappal Mária születése előtt, december 9-én emlékezik meg az Egyház arról az eseményről, hogy Szent Anna megfoganta a Legszentebb Istenszülő Máriát. Az ónaptár szerint ez a dátum tizenhárom nappal későbbre, a Gergely-naptár szerinti december 22-re esik.

+ + +

Közbevetőleg érdemes megjegyezni, hogy a katolikus egyház egy nappal korábban, december 8-án Mária szeplőtelen fogantatását ünnepli. Az 1854-ben kihirdetett dogma szerint Mária már fogantatása pillanatában mentes volt az áteredő bűntől. Az ortodox egyház azonban nem fogadja el az áteredő bűnről szóló ágostoni tanítást, így az attól való mentességet sem tudja értelmezni.

Ortodox tanítás szerint Ádám és Éva bűne nem öröklődik át nemzedékről nemzedékre, hanem csak a következménye. Így Mária, akárcsak az összes ember, mentes az ősbűntől. Azonban Mária is, akárcsak az összes többi ember, örökölte az ősbűnnek a súlyos következményeit: a halandóságot és a személyes bűnre való hajlamot. Mária tehát ugyanolyan emberi természettel bírt, mint bármely más földi halandó. Ha nem  így lett volna, Krisztus sem tudta volna az emberi természetet magára ölteni, és ezáltal a halandó emberiséget megváltani.


Amikor a keleti egyház az Istenszülő bűntől való mentességéről beszél, akkor ez alatt azt érti, hogy Mária esendő emberként örökölte a bűnre való hajlamot, de ezen felülkerekedve és a kísértéseknek folyamatosan ellenállva, Isten kegyelméből mégsem követett el soha bűnt - egyes egyedüliként az egész emberiség tagjai közül. A fentiek értelmében az ortodox egyház tehát mást ünnepel Szent Anna foganása és Mária fogantatása kapcsán, mint a katolikus egyház.

Többen úgy értelmezik, hogy már az ünnep dátuma is Mária emberi természetét jelképezi. Krisztus, a tökéletes Istenember kerek kilenc hónapra született, míg Mária emberként nem bírhatott isteni tökéletességgel, így ő "tökéletlen módon", egy nap híján kilenc hónapra született meg.

+ + +

Joakim (másik nevén Eljakim, röviden Éli) galileai születésű férfi Júda törzséből, Dávid házából, az ő családfáját írja le Lukács az Evangéliumában (Lk 3,23-38). Anna a betlehemi Matthan (vagy Náthán) legfiatalabb leánya, Lévi törzséből. Így Mária - és általa Jézus is - nem csak Dávid leszármazotta, de egyúttal a levita papi rend sarja is, méghozzá Áron vonalán. (Jézus családfájáról részletesen itt írtunk.)

Joakim juhokat tartott, Anna pedig a kertet művelte, jámbor és egyszerű életet éltek. Szerény jövedelmük harmadát fordították csak magukra, másik harmadát a rászorulóknak adták, a harmadik harmadát pedig a Templomnak adományozták. Minden vágyuk ellenére azonban nem született gyermekük. Ez nem csak hogy kellemetlen volt, de abban az időben nagy szégyennek is számított.

A nehézségek és megaláztatások ellenére azonban Joakim és Anna egymást szeretve, alázatos, istenfélő életet éltek. Az akkori zsidó szokásjog ismerte a válást, a gyermektelenség pedig erre elegendő okot is szolgáltatott volna; Joakim és Anna azonban mégis kitartottak egymás mellett. Egymás iránti hűségükhöz csak az Isten iránti hűségük és állhatatos kitartásuk volt mérhető. Sokat böjtöltek, rendszeresen imádkoztak és mindig megtartották a parancsolt ünnepeket.

Egyik alkalommal áldozatot akartak bemutatni a Templomban, amikor Isszakár főpap megfeddte Joakimot, hogy gyermektelensége miatt nem méltó az áldozat fölajánlására. Anna és Joakim nehéz szívvel távoztak. Joakim nyájával a hegyekbe ment, mert szégyenében nem akart hazatérni; Anna viszont hazatért, és művelte a kertet. Közben mindketten folyamatosan imádkoztak Istenhez, gyermekáldást kérve. Ekkor már kerek ötven éve éltek gyermektelen házasságban.


Nem sokkal később Gábriel arkangyal megjelent Joakimnak majd Annának, és közölte, hogy imáik meghallgatásra találtak, az Úr gyermekáldásban fogja őket részesíteni. A születendő leánygyermek pedig a próféciákat fogja beteljesíteni: ő lesz az Új Szövetség Bárkája, az Isteni Létra, a Kiihatatlan Kehely, az Érintetlen Hegy, az Élő Templom, Akiben lakást talál Isten Igéje.

Az örömhír hallatán Joakim, ahogy csak tudott, sietett haza. Anna már Jeruzsálem keleti kapujában, az Aranykapuban várta őt ugyanezzel a jó hírrel. Az Aranykapu közvetlenül a Templom-hegyre nyílik, ahol régen a Frigyláda áthaladt a körmenetek során, ahonnan a Messiás eljövetelét is várták, és ahol később Krisztus dicsőséggel bevonult Jeruzsálembe. Mikor Anna elmesélte Joakimnak a találkozását Gábriellel, gyengéden megölelték egymást az Aranykapuban.


Akárcsak Ábrahám és Sára, Zakariás és Erzsébet, hasonlóan Joakim és Anna is idős korukra részesültek gyerekáldásban Isten kegyelméből. Kitartó hűségüket és hosszútűrésű alázatukat azonban még nagyobb kegyelemben részesítette az Úr: ők nem egy Ősatyának vagy az Előhírnöknek adhatnak életet, hanem magának az Isten Anyjának.

Máriát eleinte Jeruzsálemben, majd pedig Názáretben nevelték három éves koráig. Anna és Joakim ekkor teljesítették ígéretüket és fölajánlották őt az Úrnak, ahogyan azt csodás fogantatásakor megfogadták. Felvitték Máriát Jeruzsálembe, bevezették a Templomba, és átadták az Úrnak. Az Istenszülő a Templomban él és nevelkedik, egészen az eljegyzéséig. Joakim és Anna életük végéig rendszeresen látogatták őt. Szent Joakim nyolcvan évesen hunyt el, Szent Anna pedig két évvel később, amikor Mária tíz esztendős volt.

Az ünnep történéseit, teológiai jelentőségét és lelkiségi üzenetét - mint más ünnepek esetében is - költőien énekli meg az ünnep akathisztosza (dicshimnusza), mely a bejegyzés végén olvasható.

+ + +


Az ünnep ikonjának legegyszerűbb változatán csak Szent Annát és Szent Joakimot látjuk; egymás iránti szeretetüket az ölelésük jeleníti meg. Ez az a boldog pillanat, amikor Joakim és Anna először találkoznak az Aranykapuban, miután Gábriel tudatta velük az örömhírt. Anna és Joakim kapcsolata az istenfélő, boldog házasságok eszményképe, ezért ezt az ikont gyakran adják nászajándékba.

Az ikon "bőbeszédűbb" változatán a történetnek több epizódja is megjelenik. A fenti ikonon, a középső képmezőben bal oldalon az látjuk, amikor Isszakár megfeddi Joakimot és Annát gyermektelenségük miatt. Felül Gábriel arkangyal ad hírt a gyermekáldásról, külön Joakimnak és külön Annának. Középen jobb oldalt Mária születését látjuk. Bal oldalt alul Joakim bemutatja az újszülött Máriát a templomi papságnak, akik megáldják Őt. Jobb oldalt alul Joakim, Anna és Mária, mint boldog család jelenik meg. Ez a motívum önálló ikonként is előfordul.

Az ünnephez kapcsolódó másik hagyományos ikontípuson Szent Annát látjuk, kezében a gyermek Máriával. Ennek az ikonnak is több változata létezik. Van olyan is, melyiken Szent Anna ölében ül Mária, az Istenszülő ölében pedig a gyermek Jézust vagy Krisztus Emmanuelt látjuk, mely ikon ily módon az ünnep végső értelmét tárja fel a szemlélő számára.

Mária fogantatásra, mint a próféciák beteljesedésére utal az az Istenszülő-ikon, melyen a Szűz egy kígyót tapos szét. Ez utalás a Jelenések Könyve látomására, valamint visszautalás az Úr szavaira a Teremtés Könyvében (Ter 3,15).

+ + +


Amikor Anna csodás módon megfogant, Joakim és Anna Jeruzsálemben éltek Anna szülőházában, ahol az Istenszülő is megszületett később. A ház közvetlenül a Beteszda-fürdő mellett, a mai óváros muszlim negyedében helyezkedett el. Mivel a keresztények első pillanattól kezdve nagy becsben tartották, ezért az üldöztetések idején Szarápisz kultuszának állítanak ide pogány szentélyt. A konstantini fordulat után keresztény kápolna, majd 450-től egy impozáns bizánci stílusú bazilika áll itt. Ezt a keresztesek átépítik a XII. században, úgy, ahogyan ma is látható. A kegyhely - a Szent Annának dedikált templom - jelenleg a római katolikus egyház kezelésében van.


+ + +

Az ünnep szentírási olvasmányai

Apostoli levél:
Az Írásban ugyanis úgy olvassuk, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól, a másik a szabad asszonytól. Aki a szolgálótól való, test szerint született, aki pedig a szabadtól, az ígéret alapján. Ennek képletes értelme van. Ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik. Az egyik Sína hegyéről való és szolgaságra szül: ez Hágár. Hágár ugyanis az Arábiában lévő Sína hegyét jelenti, s a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely gyermekeivel együtt szolgaságban él. A szabad viszont a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti: ez a mi anyánk. Hiszen meg van írva:
 „Örvendj te magtalan, ki nem szülsz, ujjongj és kiálts, ki fájdalmat nem ismersz, mert több a gyermeke a magányosnak, mint annak, akinek férje van.”
Ti pedig, testvéreim, mint Izsák, az ígéret fiai vagytok. De mint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. Mit is mond az írás?
„Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.”
Így tehát, testvérek, nem a szolgáló fiai vagyunk, hanem a szabad asszonyéi.
(Gal 4,22-31) 

Evangélium:
"Senki sem gyújt világot azért, hogy befödje, vagy ágy alá rejtse, hanem hogy tartóra tegye, s aki csak belép, lássa világát. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna: titkon sem történik semmi, ami ki ne tudódnék és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek tehát, hogyan hallgatjátok. Akinek ugyanis van, annak még adnak; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amit magáénak gondol.”
Akkor odajött anyja és testvérei, de a tömeg miatt nem juthattak hozzá. Jelentették neki: „Anyád és testvéreid kinn állnak és látni akarnak.” Ő azonban így válaszolt: „Anyám és testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és teljesítik.”
(Lk 8,16-21)
+ + +


Akathiszt a szent és igaz Joakimhoz és Annához

1. konták
Istentől megkoronázott házaspár, az Ószövetség szentjeinek tetőpontja, Szent Joakim és Anna, dicsőséges gyermeketek által a két szövetséget egyesítve méltóvá lettetek az istenősök tisztségére. Ezért mindkét szövetség szentjeinek egész serege dicsőítő éneket hoz nektek, kiáltva: Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
1. ikosz
Isten Igéjének a legszentebb Szűztől való megtestesülése szentséges eszközének választott titeket az Isten örök idők előtt, háromszorosan boldogok. Az idők teljességében pedig hírnökként adott titeket a világba, és megkísértve a test gyümölcstelenségétől, eltöltötte lelketeket kegyelmeinek gazdagságával minden szentek fölött álló méltóságotok mértékében. Mi pedig csodálkozva Isten gondviselésén, boldognak nevezünk titeket:
Üdvözölve legyetek, az Úr minden parancsában és igazságában hiba nélkül járók!
Üdvözölve legyetek, a házasélet legtökéletesebb formáját mutatók!
Üdvözölve legyetek, nem az emberi bölcselkedés, hanem Isten Lelkének hasonlatossága szerint, mint két jó illatú rózsabokor, eggyé levők!
Üdvözölve legyetek, akik vagyonotoknak háromfelé, a templomra, az élelemre és magatokra való osztásával az apostolok evangéliumi életét megelőztétek!
Üdvözölve legyetek, a gyümölcstelenség sokéves szégyenét alázattal és reménységgel hordozók!
Üdvözölve legyetek, szüntelen imádsággal, böjttel és alamizsnával Istentől a gyermekáldást kérve harcolók!
Üdvözölve legyetek, akik megígértétek, hogy a mennyekből várt gyermeket Isten szolgálatára, az ő szent templomába átadjátok!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
2. konták
Megvalljuk Isten gondviselésének mélységét, aki a legvégső öregségig való halasztással akarta nektek adni a mennyei ajándékot, igazak. Mert így volt kedves az Úrnál, nemcsak azért, hogy megerősítse erényeteket, hanem, hogy a világ megértse Isten ajándékának nagyságát is, és veletek énekelje neki: Alleluja! 
2. ikosz
Miközben Joakim a pusztában, Anna pedig kertjében imádkozott, eléjük állt az angyal, mondva: Üdvözölve legyetek, igazak, imádságaitokról és alamizsnáitokról megemlékezett Isten, és íme leánygyermeket ad nektek, akiből üdvösség támad a világnak. Mi pedig veletek Istennek hálát adva, örvendezéssel boldogoknak nevezünk titeket, mondva:
Üdvözölve legyetek, akik fájdalmaitok sokasága szerint lettetek méltókká a vigasztalás megsokszorozására!
Üdvözölve legyetek, akik Ábrahámnál, Zakariásnál és Elkána feleségénél, Annánál nagyobb ígéretre lettetek méltóak!
Üdvözölve legyetek, akiknek azt vitték hírül, hogy nem Izsákot, sem az Előhírnököt, sem Sámuelt, Isten szolgáit, hanem magát az élő Isten Anyját szülik!
Üdvözölve legyetek, fecskék, akik előre hirdették nekünk az Úr kedves esztendejének tavaszát!
Üdvözölve legyetek, akik a gyümölcstelentől való születés és a gyermekből a világnak származó üdvösség kettős ígéretét kaptátok az Úrtól!
Üdvözölve legyetek, akik megtanítottatok minket a bajokban a hosszútűrésre, és a szerencsében az Istennek való hálaadásra!
Üdvözölve legyetek, akik Isten ajándékának kitűnőségével életetek szeplőtelenségét tökéletesítettétek! Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
3. konták
Az öregségben és gyümölcstelenségben a Szentlélek működése által megeleveníttetve, semmiképpen nem a testi ösztönből, szentek, csodálatosan lettetek méltókká gyermeketeknek az ősszülői átoktól egyedül mentesnek és az ő megfoghatatlan méltóságának mértéke szerint a méhtől minden kegyelemmel teljesnek foganására, énekelve Istennek: Alleluja! 
3. ikosz
Ó, Istenben boldogok, a ti leányotok nem úgy szentelődött meg az anyai méhben, miként az Úr Előhírnöke, a testben angyal, az asszonyok szülöttei között legnagyobb szentelődött meg. Ő ugyanis megszentelése előtt leányotok hangjára megszabadult a bűntől, leányotok pedig létének első pillanatától megszentelődött, teljességgel idegen lévén a bűntől. Ezért dicsőítünk titeket és magasztaljuk az Istentől nektek adott sarjat, énekelve:
Üdvözölve legyetek, mert megalkottátok a Szentháromságnak minden teremtménynél magasabbra emelt templomát!
Üdvözölve legyetek, mert elültettétek az ígéret Földjének mindkét szövetség által hordozandó titkos szőlőgerezdet felnöveszteni akaró szőlővesszőt!
Üdvözölve legyetek, mert tőletek származik a paradicsomban megígért asszony, aki áldott ivadékával szét akarja tiporni az ősi kígyó fejét!
Üdvözölve legyetek, akik által az új Izraelnek új Judit, új Eszter, új Debóra, új Jair ajándékoztatik ellenségei megsemmisítésére!
Üdvözölve legyetek, akiknek ágyéka megteremti az új Évát, aki el akarja venni az ősi Éva átkát, és áldást hozni a világba!
Üdvözölve legyetek, akik felneveltétek az istenség tüzétől el nem égő csipkebokrot, aki előtt levette saruit az istenlátó Mózes!
Üdvözölve legyetek, te Joakim, igazgyöngyöt izzadó kagyló, és te Anna, a tiszta smaragddal bíró ásó!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
4. konták
A mennyből nektek adatott leánygyermeket, igazak, isteni intésre Máriának neveztétek el, előre hirdetve őt ezen állhatatlan világ tengere úrnőjének. Általa pedig mi e hajózásban üdvözülünk, rá tekintve, mint csillagra utunkat az örök kikötő felé irányítjuk, énekelve Istennek: Alleluja! 
4. ikosz
Joakim, a te neved igaz, vagyis Isten előkészülete, mivel hajlékot készítettél az Úr Krisztusnak. Neked pedig, Anna, az asszonyok között bölcs a neved, vagyis kegyelem, mivel méltó voltál arra, hogy megszüljed a kegyelemmel teljeset és a kegyelem forrását. Mivel általatok méltókká lettünk ezen forrás üdvözítő vizeire, hálásan énekelünk titeket, mondva:
Üdvözölve legyetek, mert csak hozzátok illett, hogy az Istenszülő szülei legyetek, és az Istenszülőnek, hogy ő csak nektek legyen leányotok!
Üdvözölve legyetek, mert sokévi fáradsággal kiástátok nekünk, szomjúhozóknak, a betlehemi forrást, amelyből az istenes Dávid vágyott inni!
Üdvözölve legyetek, mert ti vagytok számunkra Istennek a magasságból édességet, az édes szűz Máriát harmatozó hegyei!
Üdvözölve legyetek, mert a nagy Királynak várost alkottatok, amelyről a legdicsőbbek szóltak! Üdvözölve legyetek, mert elültettétek nekünk a táplálék kertjét, amely telve van minden erény virágával és gyümölcsével, amely magában birtokolja az örök életre szökellő víz forrását és az örök élet fáját: Krisztust!
Üdvözölve legyetek, mert megszereztétek nekünk az Isten hegyét, a megáztatott hegyet, a termékeny hegyet, amelyen Isten jónak látta, hogy mindvégig éljen!
Üdvözölve legyetek, mert nálatok van a falu, ami tetszett az Úrnak, és a föld, amely kissé meg akar nyílni és megteremni az Üdvözítőt! Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
5. konták
Nem Becaleelnek és Oliábnak kezei által, miként az Ószövetség sátra, hanem a ti kezeitek által, mennyei művészek, épült fel az Újszövetség sátra, amely a Szentlélek adományainak ragyogó aranyával lett mindenfelől borítva, megárnyékolva a nem kézzel készített keruboktól, amelyen a dicsőség Királya fog ülni, akinek minden teremtmény, amely a mennyben és földön és föld alatt énekli: Alleluja! 
5. ikosz
Nem a törvény-írta kőtábláknak készítettetek lelkes sátrat, tiszteletre méltó leányotokkal, isteni bölcsességűek, hanem magának a törvény megadójának Sínaiján, aki a Szentlélek ujjával akarja beírni a törvényt az emberi szívekbe. Ezért magasztalunk titeket és ilyen dicséreteket ajánlunk nektek:
Üdvözölve legyetek, mert az egész teremtés hozza nektek a köteles hálát: az angyalok a tiszteletet és csodálatot, és az emberek hálát!
Üdvözölve legyetek, mert nincs, nem volt és nem lesz nálatok boldogabb házaspár, és leányotokénál boldogabb házasság, és nincs az emberi ágyéknak szentségesebb gyümölcse a tietekénél és leányotokénál!
Üdvözölve legyetek, mert elkészítettétek az irgalom asztalát a bűnösöknek és a kegyelmek tárházát az igazaknak!
Üdvözölve legyetek, a tisztaság liliomát nekünk felnövesztő titkos völgyek, amelyek balzsamot adnak lelkünk sebeinek meggyógyítására!
Üdvözölve legyetek, akikből felragyogott nekünk, a sötétségben és halál árnyékában ülőknek napkelet magasságából Krisztus Urunk titokzatos napjának előhirdető hajnalcsillaga!
Üdvözölve legyetek, mert megteremtettétek az új Izraelnek Krisztust, az örök élet mannáját tartani akaró kezet!
Üdvözölve legyetek, mert elhelyeztétek az Úr templomában Áron vesszejét, amely felnöveszteni akarja az áldott virágot és gyümölcsöt, Jézust!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
6. konták
Az Istentől nektek adott gyermeket, mint nagy értékű edényt őriztétek magatoknál, istenhordozók, vissza akarva adni az Úrnak az ő szent templomába. Fáradozásaitokkal arra törekedtetek, hogy megtanítsátok őt az isteni tudományra. Őriztétek őt a világ hiúságaitól szóval, példával és imádságokkal, felékesítettétek minden erénnyel, Istennek énekelve: Alleluja! 
6. ikosz
Isteni szavaitoknak egy magja sem veszett kárba, szentek, hanem belehullva leányotok áldott földjébe, ezerszeres gyümölcsöt hozott. Azért titeket, ezen szántóföld művelőit csodálva, a dicséretet hangoztatjuk, mondván:
Üdvözölve legyetek, az ifjúság nevelésének hasonlíthatatlan tükrei!
Üdvözölve legyetek, a világ Üdvözítője, a Nagy Főpap kegyelmi székét szárnyaikkal beárnyékoló két kerub!
Üdvözölve legyetek, mert befedtétek az Újszövetség sátorát az ószövetséginél drágább arannyal!
Üdvözölve legyetek, mert éjjel-nappal az Úrnak, és nem embernek szóló hajlék ékességén gondolkoztatok!
Üdvözölve legyetek, magasan repkedő házaspár, amely táplálja Krisztussal, az olajággal a világnak az özönvíz után békét hirdetni akaró fiatal galambot!
Üdvözölve legyetek, táplálói annak a galambnak, melynek szárnyai a bölcsességtől ezüstösök, és farka az istenszeretet aranyától ragyog!
Üdvözölve legyetek, akik felállítottátok a csodálatos hegyet, amelyből kézérintés nélkül vált ki a bálványimádás szörnyű testét megsemmisítő kő!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
7. konták
Lépjünk be lelkileg, hívek, a názáreti hajlékba, és figyeljük meg ájtatosan a szent istenősöket: Joakimot és Annát egyszülött leányukkal, Máriával, és három őrangyalukkal, akik gyönyörködnek látásukon, és mint örömüknek részesei, énekeljük velük: Alleluja! 
7. ikosz
A názáreti hajlék szellemi Paradicsom volt. Jertek, gyönyörködjünk, a Joakim és Anna szívéből áradó mennyei érzések illatában, és mondjuk boldognak őket, énekelve:
Üdvözölve legyetek, mert szemeitek látják és érzékelik azt, akit látni vágytak a királyok, próféták, pátriárkák és igazak, és nem látták!
Üdvözölve legyetek, mert átölelitek azt, aki magába akarja fogadni, akit a menny és föld nem tud befogadni!
Üdvözölve legyetek, mert csókoljátok azt, aki előtt elrejtőznek a hatszárnyú szeráfok, elfödve arcukat!
Üdvözölve legyetek, mert pólyákba göngyölitek a Királynőt, aki a Király jobbján akar állni aranyos ruházatban és sokszínű ruhába öltözve!
Üdvözölve legyetek, mert tejjel tápláljátok a mindenség jövendő Táplálójának táplálóját!
Üdvözölve legyetek, mert szemeitek elteltek az öröm könnyeivel és ajkatok Isten áldásával, és szívetek az adományok élvezetével és értelmetek az ő megszentelésének gondolatával!
Üdvözölve legyetek, mert csak téged, Joakim, és csak téged, Anna, illet, hogy azt mondjátok az Istenanyának: gyermekem, és hogy csak az Istenanya mondja nektek: atyám, anyám!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
8. konták
Három év után, szentek, átadtátok gyermeketeket. Mindazonáltal, amint Ábrahám átadva Izsákot, gyermekének ilyen vendégséget szerzett, ti is szerezzetek nekünk, gyermekeiteknek, szellemi vendégséget, hogy mint örömetek részesei, veletek énekeljük: Alleluja! 
8. ikosz
Megemlékezve ígéretetekről, vettétek gyermeketeket, szemetek fényét, és elvittétek őt a szent városba, átadtátok az Úrnak, az ő szent templomában, a törvényes áldozat bemutatásával. Mi pedig, lélekben, a templomban állva, és látva az égőáldozatok oltárán elégő áldozatokat, szemeinket szívetekre és leányotokéra, mint három, a tökéletes Isten iránti szeretet tüzétől égő oltárra emeljük, és boldogoknak mondunk titeket, énekelve:
Üdvözölve legyetek, akik a gyermeketek iránti természetes szeretetet az Úristen iránti természetfeletti szeretet által legyőztétek!
Üdvözölve legyetek, akik hasonlíthatatlanul Istennek tetsző áldozatot hoztatok az Úrnak hároméves Máriátok odaszentelésében, mint Anna, Elkána felesége a hároméves Sámuel odaszentelésében!
Üdvözölve legyetek, mert miután elvitték a templomból az Ószövetség anyagi szekrényét a Babilonba való költözéskor, az Újszövetség legszentebb szekrényét hoztátok abba!
Üdvözölve legyetek, akik az Úr templomába színarany tömjénezőt hoztatok, aki bele akarja helyezni a bűnöket megtisztító és törvénytelenségeket elvevő szenet!
Üdvözölve legyetek, mert a templom őrangyalai örömmel néznek adományotokra, és elviszik imáitokat, mint jó illatú tömjénfüstöt Isten oltára elé!
Üdvözölve legyetek, mert a második templom az elsőnél jobban megdicsőül gyermeketek benne való megjelenése miatt!
Üdvözölve legyetek, mert megtanítottatok mindenkit, hogy az Úrnak tett ígéretet tartsák meg!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
9. konták
Az áldozat bemutatása után szeretett gyermeketeket a nevelés helyére vittétek, és átadva őt az elöljáróságnak, még inkább pedig Isten gondviselésének, és sokszor megcsókolva őt, mondtatok neki: Fogadd, gyermekünk, csókunkat és áldásunkat, és maradj itt ajándékul az Úristennek, aki csodaként adott téged nekünk! Legyen benned fogadalmat tevő áldás, amelyet ő adott nekünk a szent angyal által! Isten veled, gyermekünk, és mondd velünk az Úrnak: Alleluja! 
9. ikosz
Ó, háromszorosan boldogok, ki képes felfogni Isten iránti szeretetetek nagyságát előttetek kedves és öregségetekben egyedüli vigaszotoktól, gyermeketektől való elváláskor, aki sokéves sóhajtozásaitok egyetlen gyümölcse? Ezért a ti és a templom őrangyalaival dicsőítünk titeket, mondva:
Üdvözölve legyetek, Isten szeretetének mennyből adott tüze által állandóan égő szövétnekek!
Üdvözölve legyetek, az Isten iránti szeretetben a hatszárnyú szeráfokhoz hasonló buzgólkodók!
Üdvözölve legyetek, akik megtanítottatok nem szóval, sem nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal szeretni Istent!
Üdvözölve legyetek, akik a szülőknek szép példát adtatok, hogy gyermekeiket az Úristennek szenteljék!
Üdvözölve legyetek, akik megtanítottátok a szülőket, hogy inkább Isten gondviselésére, mint az emberekére bízzák gyermekeiket!
Üdvözölve legyetek, könnyekkel vetők, örvendezéssel aratók!
Üdvözölve legyetek, mert a gyermek József álma teljesedik rajtatok, és ti, mint a Nap és Hold leborultok egykor leányotok, az ég és föld királynéja előtt!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
10. konták
Elmenve az Isten házából a sajátotokba, lelkileg nem hagytátok el gyermeketeket, hanem mint a szőlővessző, amely messzire nyújtja ágait helyéről, úgy ti is kiterjesztettétek szereteteket a templomig, és leeresztve ott édes szőlőfürtötöket, mindig vele éltetek, az Úrnak énekelve: Alleluja!  
10. ikosz
Ó, angyalokhoz hasonlóak, ki tudná elbeszélni kincseitek sokaságát, amelyekkel leányotok miatt meggazdagított titeket az Úr? Mert ha József miatt Putifár és a frigyszekrény miatt Abinadab Isten áldásaira lettek méltókká, mennyivel inkább ti, Mária, az Újszövetség szentséges szekrénye miatt. Egyébként miattatok is kiáradt az Isten áldása leányotokra, akit imádságokkal szültetek, és lélekkel neveltetek. Ezért magasztalunk titeket énekelve:
Üdvözölve legyetek, jó munkások, mert nektek illett előbb ízlelni a gyümölcsből!
Üdvözölve legyetek, mert hozzátok illett maga az Isten Anyja, és az ő dicsősége ti vagytok az írás szerint: a gyermekek dicsősége az ő szüleik!
Üdvözölve legyetek, mert nektek hálás az istenes nevelésű leány az imádság tanításáért és minden tisztességért!
Üdvözölve legyetek, a sokféle jótétemény kölcsönös okozói az Isten Anyjával, egymást erényekkel építgetve!
Üdvözölve legyetek, mert megnyertétek a háládatosság gyümölcsét, az Istenanyának az értetek való szüntelen imádságát!
Üdvözölve legyetek, mert elmondtátok a szülőknek a gyermekek Istennek tetsző nevelése nagy értékű gyümölcsnek módját, az időben, az örökkévalóságban!
Üdvözölve legyetek, akik a gyermeketektől reátok árasztott mennyei kincsekből nekünk is bőven adományoztatok!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
11. konták
Názáretből, ahol éltetek és szültétek a nektek Istentől adott gyermeket, minden évben áldozatokkal mentetek fel a jeruzsálemi templomba, és meglátogattátok őt a nevelőházban. Látva pedig, hogyan növekedett korban, bölcsességben és kegyelemben Isten és emberek előtt, megörültetek, és velük együtt énekeltétek: Alleluja!
11. ikosz
Megérve a késő öregkort és Istennek tetszőén élve, egymástól kis időtávolságban megpihentetek az Úrban, a szent Városban, inkább mennyei kincsekkel, mint évek számával megterhelve. Miután angyalaitok levittek benneteket az alvilágba a jövendő üdvösséget várókhoz, tőlük ilyeneket hallottatok:
Üdvözölve legyetek, mert a szenteknek világ kezdete óta levő egész serege örömmel fogad benneteket és egy lélekkel énekeli:
Üdvözölve legyetek, a világ közeli üdvösségének óhajtott hírnökei!
Üdvözölve legyetek, akiknek imái áthatottak a fellegeken és az Úrhoz jutottak, megnyerve tőle az asszonyt, aki le akarja hozni az égből a foglyok szabadítóját!
Üdvözölve legyetek, akik által hamarosan véget ér várakozásunk, és az örök zárakból örvendező léptekkel megyünk Isten világába!
Üdvözölve legyetek, és hirdessétek nekünk részletesebben, két ártatlan, amik ezen gyermeketekre vonatkoznak, aki készül az Örök Halmok által Óhajtottnak lakhelyévé!
Üdvözölve legyetek, bölcs művészek, akik elkészítettétek nekünk a létrát és ajtót, amely által a Paradicsomba jutunk!
Üdvözölve legyetek, mert vigasztalóink vagytok nekünk, akik itt várjuk, hogy leomoljanak az örök kapuk az alvilágnak hozzánk érkező Megkötözőjétől!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
12. konták 
Krisztus feltámadása előtt, miután leszállt a föld alsó részeibe, találkoztatok vele az igazak egész seregével együtt, és kimenve vele onnan a föld színére, eljöttetek sírjához és hódoltatok neki, miután feltámadt, aztán elmenve vele a fájdalmak tengerébe merült legáldottabb leányotokhoz, örültetek neki, és énekeltétek Istennek: Alleluja! 
12. ikosz
Felmenve Krisztussal a mennyekbe, ott vágyakozással vártátok leányotokat. Amikor pedig az ő imái és gondoskodása által megerősödött a földön a mennyek országa, megláttátok őt Jézus karjaiban, körülvéve és mennyekbe vitetve az angyaloktól. És karjaiba omolva, kimondhatatlan örömet élveztetek, és hallottátok ajkairól ezeket a boldogságokat:
Üdvözölve legyetek, atyám és anyám, mert íme most visszaad engem nektek az Úr a mennyei templomban örökre, akik feláldoztatok neki a földi templomban egy időre!
Üdvözölve legyetek, és fogadjátok lángoló hálámat az irántam való oly sok fáradságért, amelyekkel neveltetek engem a földön!
Üdvözölve legyetek, mert visszatérülnek nektek a csókok, amelyekkel megcsókoltatok engem, a gyermeket, Názáretben!
Üdvözölve legyetek, mert íme, az én fiam, és a ti unokátok, Jézus, az Isten Fia, veletek van mindörökre, vele boldogok vagyunk!
Üdvözölve legyetek, mert íme, a ti vőtök és az én jegyesem, József, íme, az Úr Előhírnöke szüleivel együtt örvendezünk Heródes megsemmisülésén!
Üdvözölve legyetek, íme, az Úr letekintve szolgálójának alázatosságára nekem adja a világ feletti országot, egyébként az irántatok való szeretet, tisztelet és engedelmesség nem alszik ki szívemben mindörökké!
Üdvözölve legyetek, mert az összes angyali rendek és a minden szentek gyülekezete nem szűnik meg dicsérni titeket, mondva:
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
13. konták 
Ó, igen megdicsőített házaspár, akik a mennyei Atyának leányt, az ő Fiának anyát, és a Szentléleknek jegyest szültetek, a világnak a mindenek Királynőjét, az angyaloknak gyönyörűséget, az embereknek üdvösséget, az ördögöknek megsemmisülést! Bennünk is, a lélek gyümölcstelenségében roskadozókban, írjátok le imáitok által leányotokat, hogy a földiekből áthelyeztetve, veletek együtt énekeljük a mennyekben: Alleluja! 
ismét az 1. ikosz
Isten Igéjének a legszentebb Szűztől való megtestesülése szentséges eszközének választott titeket az Isten örök idők előtt, háromszorosan boldogok. Az idők teljességében pedig hírnökként adott titeket a világba, és megkísértve a test gyümölcstelenségétől, eltöltötte lelketeket kegyelmeinek gazdagságával minden szentek fölött álló méltóságotok mértékében. Mi pedig csodálkozva Isten gondviselésén, boldognak nevezünk titeket:
Üdvözölve legyetek, az Úr minden parancsában és igazságában hiba nélkül járók!
Üdvözölve legyetek, a házasélet legtökéletesebb formáját mutatók!
Üdvözölve legyetek, nem az emberi bölcselkedés, hanem Isten Lelkének hasonlatossága szerint, mint két jó illatú rózsabokor, eggyé levők!
Üdvözölve legyetek, akik vagyonotoknak háromfelé, a templomra, az élelemre és magatokra való osztásával az apostolok evangéliumi életét megelőztétek!
Üdvözölve legyetek, a gyümölcstelenség sokéves szégyenét alázattal és reménységgel hordozók!
Üdvözölve legyetek, szüntelen imádsággal, böjttel és alamizsnával Istentől a gyermekáldást kérve harcolók!
Üdvözölve legyetek, akik megígértétek, hogy a mennyekből várt gyermeket Isten szolgálatára, az ő szent templomába átadjátok!
Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei! 
ismét az 1. konták 
Istentől megkoronázott házaspár, az Ószövetség szentjeinek tetőpontja, Szent Joakim és Anna, dicsőséges gyermeketek által a két szövetséget egyesítve méltóvá lettetek az istenősök tisztségére. Ezért mindkét szövetség szentjeinek egész serege dicsőítő éneket hoz nektek, kiáltva: Üdvözölve legyetek, a nagy Istenszülő csodálatos szülei!