"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/10/27

Jézus Krisztus családja

Jézus Krisztus felmenői

Az Ige emberként testesült meg a földön, emberi anyától született és ember volt az evilági jog szerinti apja is. Krisztus egy családba született bele, voltak felmenői, volt rokonsága és voltak közvetlen családtagjai. Már Izajás is utal a Megváltó családfájára a próféciájában:
Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. Rajta nyugszik az Úr lelke... (Iz, 11,1-2)
A próféta tehát Jesszét nevezi meg az ősök hosszú sorában, az ő családfájából sarjad majd a "hajtás", aki nem más, mint Mária, akin majd az "Úr Lelke nyugszik".


Máté így adja meg Krisztus részletesebb családfáját:
Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának Dávidnak volt a fia. Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és ennek testvérei. Júda fiai Támártól Fáresz és Zára, Fáresz fia Ezron, Ezron fia Árám. Árám fia Aminadab, Aminadab fia Náásszon, Náásszon fia Szalmón. Szalmón fia Ráhábtól Boáz, Boáz fia Rúttól Obed, Obed fia Jessze, Jessze fia pedig Dávid király. Dávid király fia, Uriás feleségétől, Salamon volt. Salamon fia Roboám, Roboám fia Abia, Abia fia Áza, Áza fia Jozafát, Jozafát fia Jórám, Jórám fia Oziás, Oziás fia Joatám, Joatám fia Ákáz, Ákáz fia Ezekiás, Ezekiás fia Manassze, Manassze fia Ámon, Ámon fia Joziás, Joziás fiai pedig Jechoniás és ennek testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jechoniás fia Szalatiél volt, Szalatiél fia Zorobábel, Zorobábel fia Ábiúd, Ábiúd fia Eliakim, Eliakim fia Ázór, Ázór fia Szádok, Szádok fia Áchim, Áchim fia Eliud, Eliud fia Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákob, Jákob fia pedig József, Mária férje. Mária a Krisztusnak nevezett Jézus szülőanyja. E szerint a nemzedékek összege: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságtól Krisztusig tizennégy nemzedék. (Mt 1, 1-17)
Lukács ettől némileg eltérő származási táblát ad meg:
Jézus mintegy harmincesztendős volt, mikor föllépett. József fiának tartották, akinek ősei: Éli, Máté, Lévi, Melki, Jannész, József, Matatiás, Ámosz, Heszli, Hagge, Mahát, Matatiás, Szemei, József, Júda, Johanna, Réza, Zorobábel, Szalátiel, Néri, Melki, Addi, Kósz, Elmadám, Hér, Jézus, Eliézer, Jórim, Máté, Lévi, Simeon, Júda, József, Jónám, Eliakim, Melea, Mennán, Mattata, Nátán, Dávid, Jessze, Obed, Boáz, Szalmón, Nachszon, Aminadab, Admin, Árni, Ezron, Fáresz, Júda, Jákob, Izsák, Ábrahám, Táré, Náchor, Szerach, Ragau, Fáleg, Héber, Szála, Kainám, Arfaxád, Szem, Noé, Lámek, Matuzsálem, Hénok, Járed, Mahalalél, Kainán, Enos, Szet és Ádám, aki Istentől származik. (Lk 3,23-38)
A családfa-lejegyzéseknek az ókorban megvoltak a saját irodalmi műfaji keretei. Ezek részben a célszerűségből fakadtak, hogy könnyebb legyen memorizálni az adatokat, részben pedig stilisztikai értékkel bírtak.

A meglehetősen monoton módon, folyamatosan ismétlődő nyelvtani szerkezet a következetességet, az adatok megbízhatóságát hivatott stilisztikailag kifejezni.

A számszerűség szerinti tagolás - amivel Máté is él - a könnyebb memorizálást is szolgálja. Ugyancsak e célból az ősök közül sok esetben csak azokat sorolják fel, akiket a hagyomány más kontextusban is megőrzött, a kevésbé jelentőseket pedig kihagyják.

Lukácsnál pedig a számszerűségnek  - ő 77 nemzedéket sorol fel - szimbolikus értéke van. Gyakran fordul elő mind az Ó-, mind az Újszövetségben, hogy a számoknak sokkal inkább a szimbolikus jelentésük a fontos, semmint a matematikai értékük.

Lukács elsősorban a népekhez, a pogánykeresztényekhez szól, ezért az emberiség közös ősatyjáig, Ádámig vezeti vissza Krisztus származását. Máté viszont a zsidókeresztényeket szólítja meg, így Ábrahámmal kezd, és a zsidóság számára ismert nevekre fókuszál. Ábrahámtól Dávidig egyezik a két névsor, itt szerepel a próféciában említett Jessze, Dávid atyja is.

Dávidtól a családfa ketté ágazik. Máténál Dávid egyik fiának, Salamon leszármazottainak névsorát olvassuk. Ők József ősei, ők tehát a jogszokás alapján számítottak Krisztus felmenőinek. Lukács pedig Dávid másik fia, Nátán vonalán Mária őseit sorolja fel, ők tehát Krisztus vér szerinti felmenői.
A két származási vonal közös üzenete az, hogy Krisztus vér szerint is, és jog szerint is Ábrahám és Dávid utóda.
Lukácsnál Éli (görögös akcentussal Héli) szerepel József "apjaként", valójában ő Máriának az apja, Józsefnek az apósa. Az akkori családi jogszokások értelmében ennek a különbségnek ebben a konkrét relációban nem volt jelentősége, Mária pedig nem szerepelhetett a felsorolásban, hiszen nem ő volt a családfő. Az Éli az Eljakim rövid változata, az Eljakim-et pedig ekkor már régóta a Joakim változatának tekintik. (Ennek oka a 2Krón 36,4 által leírtakban keresendő.) A két névváltozat közül Mária édesapja Joakim néven vált inkább ismertté, az Egyház is ezen a néven emlékezik meg róla, feleségével Annával együtt, december 9-én.


Az Istenszülő Szűz Mária rokonsága


Mária felmenőit apai ágon tehát Lukácsnál olvashatjuk, akik Dávid király és próféta leszármazottai. Szűz Mária édesanyja pedig Szent Anna, az ő apja Matthan pap volt, Áron leszármazotta Lévi törzséből. (Matthan egyes forrásokban Náthánként szerepel.)
Jézus Krisztus vér szerint nem csak Dávid házából való volt, de egyben Áron leszármazotta, a levita papi rend sarja is. Krisztusnak emberi származása szerint is papi, királyi és prófétai vér folyt az ereiben.

Matthannak összesen három leánygyermeke volt:
 • Szent Anna, aki Joakimhoz megy férjez. Életük folyamán Jeruzsálemben és Názáretben élnek, egyetlen gyermekük az Istenszülő Mária.
 • Mária, akinek a leánya Szalome, Szent József első felesége. Szűz Mária unokatestvére Szalomének, és így nagynénje József és Szalome közös gyermekeinek. (Szalomét sajnos több forrás is összetéveszti a saját lányával, Zebedeus feleségével, akit ugyancsak Szaloménak hívnak.)
 • Zoia (vagy Szófia), kinek leánya Erzsébet, aki Zakariáshoz megy férjhez és Keresztelő Szent Jánosnak ad életet. Szűz Mária tehát unokatestvére Szent Erzsébetnek, nagynénje Keresztelő Jánosnak.


Szent József rokonsága

A Dávid házabeli József családfáját Máténál olvashatjuk Ábrahámig visszavezetve, Ábrahám őseit pedig Lukácsnál olvashatjuk, egészen Ádámig visszamenően. Ismerjük még Józsefnek Kleofás (vagy Kleopás) nevű öccsét, ő az egyik emmauszi tanítvány. Az ő feleségét is Máriának hívják, gyermekük Simon, egyike a 72 apostolnak.


József házassága Szaloméval és jegyessége Máriával

József a megszokott módon családot alapított, feleségül vette Szalomét, Matthan levita pap unokáját, aki több gyereket is szült neki. Szalome elhunyt, József özvegyen maradt.

József ekkor eljegyzi Máriát, a néhai Szalome jóval fiatalabb unokahúgát. Ezt az erkölcsi normák és a jogszokások alapján megtehette, hiszen Mária nem volt neki vérrokona. József és Mária mindvégig jegyesek maradnak, soha sem válnak igazi házastársakká, mert a házasságot nem hálják el.

József és Szalome közös gyermekei:
 • Szalome, aki édesanyja után kapja nevét; Zebedeus felesége, idősebb Jakab apostol és János evangelista anyja
 • Júdás-Tádé, a 12 apostol egyike
 • Jusztusz-József-Barszabbász, a 72 apostol egyike
 • Jakab, "az Úr testvére", szintén a 72 apostol egyike


Amikor a jegyesség megköttetik, József gyermekei már többé-kevésbé önálló életet élnek. Egyedül a legkisebbik, az akkor tizenéves Jakab él még teljesen együtt a Szent Családdal.

Az ifjabb Szalome pedig Jézus születésekor, bábaként és dajkaként tér vissza ideiglenesen a Szent Családhoz, ahogyan az akkor általánosan szokásban volt. Mária is hasonlóan segédkezett unokatestvérénél, Erzsébetnél, mikor Keresztelő János született.


Jézus Krisztus rokonai

Összefoglalásképpen az alábbiakban felsoroljuk Jézus rokonságából azokat a személyeket, akik tanúi voltak Krisztus nyilvános működésének és aktív részesei voltak az Egyház megalapításának.
 • Istenszülő Szűz Mária, az Egyház legfőbb közbenjárója, Jézus Krisztus édesanyja.
 • Keresztelő Szent János, az Előhírnök, Jézus második unokatestvére.
 • Szent János apostol és evangelista, a "legkedvesebb tanítvány", az Úr színeváltozásának tanúja, egyedüli jelenlévő apostol a Golgotán. Efezus sorrendben negyedik püspöke. Zebedeus fia; édesanyja, az ifjabb Szalome volt Jézusnak vér szerinti második unokatestvére.
 • Szent Jakab apostol, az idősebb, az Úr színeváltozásának tanúja, a tizenkettő közül elsőként szenved vértanúságot Krisztusért, Jeruzsálemben. Ereklyéit később Spanyolországba szállították, hozzájuk vezet az El Camino zarándokút. Zebedeus fia; édesanyja, az ifjabb Szalome volt Jézusnak vér szerinti második unokatestvére.
 • Szent Júdás-Tádé apostol, egyike a tizenkettőnek. Perzsiai missziójából írja meg az Újszövetség Júdás-levelét. Az örmény egyház egyik alapítója, ott is szenved vértanúságot. Józsefnek az első házasságából született fia; édesanyja, az idősebb Szalome révén második unokatestvére Jézusnak.
 • Szent Jakab apostol, az "Úr testvére", az "Igaz", egyike a 72 apostolnak, az újszövetségi Jakab-levél írója, a jeruzsálemi Jakab-liturgia költője. Jeruzsálem és egyben az Egyház legelső püspöke, akit a feltámadott Krisztus szentelt püspökké. Józsefnek az első házasságából született fia; édesanyja, az idősebb Szalome révén második unokatestvére Jézusnak.
 • Szent Jusztusz, másik nevén Barszabbász, illetve apja után József.  A 72 apostol egyike. Közte és Mátyás között vetnek sorson az apostolok, hogy Iskarióti Júdás megüresedett helyét betöltsék. Később Eleutheropolisz (ma Beit Dzsibrin/Beit Guvrin, Palesztina) első püspöke. Józsefnek az első házasságából született fia; édesanyja, az idősebb Szalome révén második unokatestvére Jézusnak.
 • Szent Kleofás, az emmauszi tanítvány, egyike a 72 apostolnak. Nem vérrokona, de a jogszokás alapján József révén nagybátyja volt Jézusnak.
 • Szent Simon, egyike a 72 apostolnak, Jeruzsálem sorrendben második püspöke. Nem vérrokona, de a jogszokás alapján Kleofás fiaként unokatestvére Jézusnak.
 • Szent Szalome, a fiatalabb. Bábaasszony Jézus születésénél, majd dajkája a csecsemő Jézusnak. A későbbiekben Krisztus tanítványává szegődik, ő lesz a kenetvivő asszonyok egyike is. József és az idősebb Szalome leánya; Jézus második unokatestvére; János evangelista és idősebb Jakab apostol édesanyja.

+ + +

Az ortodox egyház a Karácsonyt követő vasárnapon emlékezik meg az Úr rokonairól, közöttük is kiemelten Dávid királyról, Szent Józsefről és Jakabról, az Úr testvéréről.
"Az istenes Dávid ma örömmel telik meg,
József pedig Jakabbal együtt dícséretet zengenek,
mert rokonság kötelékébe lépve Krisztussal, örvendeznek
és a kimondhatatlan módon születettnek éneklik és mondják:
Kegyelmes, üdvözítsd a téged tisztelőket!"