"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/09/08

Ammoniosz és Euszebiosz kánon-táblái

A négy Evangélium sajátos szerkesztésű kéziratairól van szó, melyek a késő ókortól a középkoron át egészen az újkorig népszerűek voltak, mind a keleti, mid a nyugati kereszténység körében. Valószínűleg ma is sokan örülnének annak, ha az Evangéliumot ebben a szerkesztésben is kiadnák.

Alexandriai Ammoniosz (II-III. szd.) elgondolása az volt, hogy a párhuzamok könnyebb áttekinthetősége érdekében az evangelisták párhuzamos igehelyeit egymás mellett, párhuzamos oszlopokban kell megjeleníteni. Az Ammoniosz által a Kr. u. 220. körül megkezdett munkát a nagy egyháztörténész, Kaiszareiai Euszebiosz (+339) végezte be. A szakirodalom ezért hol az egyikük, hol a másikuk nevéhez kötve "Ammoniosz vagy Euszebiosz kánon-táblái vagy egyszerűen csak szakaszai" néven tartja számon e művet.


Az összehasonlítás alapját az evangéliumi szakaszok képezik. Máté Evangéliumát 355, Márkét 235, Lukácsét 343, Jánosét pedig 232 szakaszra osztották fel. Ezeket a szakaszokat a tartalmi hasonlóság alapján egymáshoz rendelték, és négy, három illetve két párhuzamos oszlopba írták. A teljes mű tíz kánonra oszlik, attól függően, hogy mely Evangéliumok  párhuzamos szakaszait tartalmazza:

I. kánon: Máté, Márk, Lukács és János párhuzamos igehelyei, 4 oszlopban

II. kánon: Máté, Márk és Lukács párhuzamos igehelyei, 3 oszlopban
III. kánon: Máté, Lukács és János párhuzamos igehelyei, 3 oszlopban
IV. kánon: Máté, Márk és János párhuzamos igehelyei, 3 oszlopban

V. kánon: Máté és Lukács párhuzamos igehelyei, 2 oszlopban
VI. kánon: Máté és Márk párhuzamos igehelyei, 2 oszlopban
VII. kánon: Máté és János párhuzamos igehelyei, 2 oszlopban
VIII. kánon: Lukács és Márk párhuzamos igehelyei, 2 oszlopban
IX. kánon: Lukács és János párhuzamos igehelyei, 2 oszlopban

X. kánon: A csak Máténál, csak Márknál, csak Lukácsnál és csak Jánosnál fellelhető igehelyek gyűjteménye.

A szakaszok felosztása itt tekinthető meg, az egyes kánonokhoz tartozó párhuzamos szakaszok besorolása pedig itt érhető el. A példa kedvéért álljon itt az I. kánon utolsó párhuzama, mely a következő igehelyeket veti össze egymással:
Máté 352. szakasz: A szombat befejeztével, abban az órában, amely a hét első napjára virrad, Mária Magdolna és a másik Mária elment megnézni a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a megjelenése, mint a villám, és a ruhája fehér volt, mint a hó. Az őrök megrettentek tőle való félelmükben, és mint a holtak, olyanok lettek. (Mt 28,1-4)

Márk 231. szakasz: A hét első napján korán reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Azt kérdezték egymástól: »Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából?« Amikor azonban körülnéztek, azt látták, hogy a kő már el van hengerítve. Igen nagy volt ugyanis. Bementek a sírboltba. Jobbkéz felől egy ifjút láttak ülni hosszú fehér ruhába öltözve, és megrémültek. (Mk 16,2-5)

Lukács 336. szakasz: A hét első napján kora hajnalban a sírhoz mentek, magukkal vitték az illatszereket, amelyeket készítettek. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak, egyszerre két férfi állt ott mellettük, ragyogó ruhában. (Lk 24,1-4)

János 211. szakasz: Mária pedig kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, behajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. (Jn 20,11-12)
+ + +

Az alábbiakban Euszebiosz kánonjainak néhány értékes kéziratát mutatjuk be.


Rabbula Evangélium, szír kézirat, Kr. u. 586.


Kellsi kódex, ír kézirat, Kr. u. 800. körül


Egmond Evangélium, frank kézirat, Kr. u. 900. körül


Codex Tischendorfianus, bizánci kézirat, IX-X. század


Hispániai kézirat X. század


Bizánci kézirat, 1020. körül


Bizánci kézirat, 1100. körül


Latin kézirat német nyelvterületről, 1120-1140 körül


Örmény kézirat, T'oros Roslin alkotása, 1256.


Etióp kézirat, XIV. század első fele


Örmény kézirat, 1386.


Etióp kézirat, 1504-1505.


Örmény kézirat, 1609.


Örmény kézirat, 1615.


Örmény kézirat, Malnazar alkotása, 1637-1638.