"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/09/24

A 90. és a 120. zsoltár

A 90. és a 120. zsoltárok (a maszoretikus kánonban 91. és 121.) a szír rítusban az esti istentisztelet, illetve az esti magánájtatosság részét képezik, közvetlenül egymás után éneklik őket, ugyanazon a dallamon.

A zsoltárok szövegét Sík Sándor műfordításában közöljük. Az első videón a zsoltárok szír-arámi nyelven, Jézus anyanyelvén hangzanak el. Krisztus, bár jól beszélte a héber nyelvet is, de nincs kizárva, hogy a zsoltárokat anyanyelvén is imádkozta. Az alatta levő hangfelvétel az indiai szír-malankár ortodox egyház szertartásán készült, a zsoltárokat India egyik legősibb nyelvén, a dravida nyelvcsaládba tartozó malayalam nyelven halljuk.


90. zsoltár

1. Aki a Felségesnek lakozol oltalmában,
 és a Mindenhatónak nyugoszol árnyékában:
2. Mondjad az Úrnak: ,,Menedékem és váram vagy te nékem,
én Istenem, tebenned van reményem''

3.Mert ő megment a vadásznak tőrétől,
a romlás pestisétől,
4. Tollaival fog védelmezni téged,
szárnyai alatt ád menhelyet néked:
pajzs és páncél az ő hűsége.
5. Nem kell majd félned éji rémalaktól,
nem fényes nappal surranó nyilaktól,
6. Nem a sötétben lopódzó ragálytól,
sem a sorvasztó déli döghaláltól.

7. Ezrek hulljanak bár oldaladon és tízezerek jobbodon,
meg sem közelít tégedet az ártó.
8. Ám bizony, hogy majd szemeid meglátják,
s szemlélhetik bűnösök lakolását.
9. Mivel neked erősséged az Úr,
a Magasságost választottad oltalmadúl.
10. Téged a gonosz el nem érhet,
szerencsétlenség sátradhoz nem férhet.
11. Angyalainak parancsolt felőled,
hogy oltalmazzák minden utadat.
12. tenyerükön fognak hordozni téged,
kőbe ne üssed lábadat.
13. Áspiskígyón majd és viperán járkálsz,
és letiprod az oroszlánt, a sárkányt.

14. Mert hű volt hozzám, megszabadítom;
mivelhogy nevem ismeri, én megoltalmazom.
15. Kiált hozzám, és meghallom szavát:
a szükségben mellette állok,
megmentem s fölemelem dicsőségben.
16. Jóltartom őt napok hosszú sorával,
és megmutatom neki üdvösségem.

120. zsoltár

1.Szemeim a hegyekre emelem:
honnan jöhet segedelem?
2. Az Úr az én segítségem adója,
aki az égnek-földnek alkotója.

3. Nem engedi inogni lábadat:
ki téged őriz, az nem szunnyad el.
4. Ime nem szunnyad és nem alszik,
ki téged őriz, Izrael.

5. Az Úr az őrződ,
az Úr jobbod felől védelmet ád:
6. Nem ver meg a nap tüze nappal,
és éjjel nem a holdvilág.

7. Az Úr megőriz téged minden rossztól,
megőrzi lelkedet.
8. Az Úr megőrzi most és mindörökké
mentedet s jöttödet.
Megjegyzés: A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért Sík Sándor zsoltárfordításaiban jelöltük a vers-számozást is. A 120. zsoltárral ellentétben a költő nem tagolta a 90. zsoltárt, ezért a könnyebb áttekinthetőség érdekében a Káldi Neovulgáta fordítását véve alapul, versszakokra bontottuk fel azt.