"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/01/29

Katolikus és ortodox

Manapság katolikus és ortodox egyházakról beszélünk, melyek rítusaikban és teológiájukban is némileg eltérnek egymástól. Nagyjából ezer éve áll fenn ez az állapot. A katolikus és az ortodox elnevezések szükségszerűségből jöttek létre, pontosan amiatt, hogy az egymástól elkülönült egyházakat a köznapi nyelvhasználatban is teljes egyértelműséggel meg lehessen különböztetni egymástól.

A két elnevezés meggyökeresedése bizonyos értelemben esetleges volt. Lehetne akár fordítva is, mindkét egyház teljes joggal viselhetné a másik nevet is. Ehhez a kereszténység első ezer évének a nyelvhasználatát kell ismerni.

  • KATOLIKUS - καθολικος (katholikos) görög szó, latin változata a catholicus, ez utóbbinak a megmagyarosodott alakja a katolikus. Jelentése: egyetemes. "Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli egyházban" - ahogy a Hitvallásban mondjuk. Az egyetemes, a katolikus, az EGYHÁZ állandó jelzője. A skizma előtti évezredben tehát ebben a kontextusban volt használatos.

  • ORTODOX - A szintén görög eredetű kifejezés közismert magyar fordítása az igazhitű. Az ortodox jelzőt nem az egyházra, hanem mindig a HITRE, VALLÁSRA vonatkoztatták, mint például Damaszkuszi Szent János művének címében is - Ékdosis akribès tēs orthodóxou písteōs. A pisteos (pisté) jelentése hit, az orthodóxou pedig a hit-nek a jelzője.

Az ορθο- (ortho-) előtag jelentése igaz, egyenes. A δοξα (doxa) utótagot ebben az összetételben hitnek szoktuk fordítani, valójában a doxa elsődleges jelentése dicsőség, dicsőítés.  Az ortodox kifejezés nem önállóan születik meg, gyakran használatos ellentétpárja a heterodox, melynek jelentése máshitű.

A pravoszláv (православиѥ) az ortodox szláv nyelvű tükörfordítása; a pravo- előtag jelentése igaz, egyenes, míg a slava elsődleges jelentése dicsőség, dicsőítés. A heterodox szláv megfelelője a magyar nyelvhasználatban ismeretlen inoszláv (инославиѥ).

Az ortodox kifejezés általános érvényben használatos az összes ortodox egyházra vonatkoztatva, míg a pravoszláv szót csak a szláv nyelvű (orosz, bolgár, szerb, lengyel, cseh és szlovák) ortodox egyházakra alkalmazzák.

A különböző korokban született egyházi dokumentumok és más keresztény iratok tanulmányozásakor, a helyes értelmezés érdekében figyelembe kell venni, hogy a katolikus és az ortodox szavak jelentése a nagy skizmát követően megváltozott, az első évezredben nem az volt a jelentésük, mint amit napjainkban megszoktunk.

Péter és András
Róma és Bizánc