"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/01/16

Az Ószövetség könyvei

Az egyik korábbi bejegyzésben bemutatásra került az, hogyan született meg a Hetvenes Fordítás, és milyen szerepet tölt be a zsidóság történelmében, valamint az Egyház életében. Most a LXX könyveinek felosztásáról lesz szó.

Nagy Szent Athanáz
Egy igen érdekes felosztás Alexandriai Nagy Szent Athanáz (+373) nevéhez fűződik. Ő különbséget tett a protokanonikus és a deuterokanonikus könyvek között. A deuterokanonikus könyveket a katekumeneknek ajánlotta olvasásra, akik be akarnak lépni az Egyházba; a protokanonikus könyveket pedig a már megkeresztelt a híveknek. Ez utóbbiakat a héber ábécé betűinek megfelelően 22 könyvre osztja, az alábbi módon:
 1. א  Teremtés Könyve
 2. ב  Kivonulás Könyve
 3. ג  Leviták Könyve
 4. ד  Számok Könyve
 5. ה  Második Törvénykönyv
 6. ו  Józsue Könyve
 7. ז  Bírák Könyve és függelékeként a Rút Könyve
 8. ח  Királyok 1. és 2. Könyve, mint egy könyv két része (1Sám, 2Sám)
 9. ט  Királyok 3. és 4. Könyve, mint egy könyv két része (1Kir, 2Kir)
 10. י  Krónikák 1. és 2. Könyve
 11. כ  Ezdrás 1. és 2 Könyve (Ezdr, Neh)
 12. ל  Eszter Könyve
 13. מ  Jób Könyve
 14. נ  Zsoltárok Könyve
 15. ס  Salamon Példabeszédei
 16. ע  Prédikátor Könyve Salamontól
 17. פ  Énekek Éneke Salamontól
 18. צ  Izajás Könyve 
 19. ק  Jeremiás Könyve (Jer és Siralm)
 20. ר  Ezékiel Könyve
 21. ש  Dániel Könyve
 22. ת  Tizenkét Kispróféta Könyve
A másik, általánosan elterjedt felosztás a tartalom vagy témakör szerinti. Ez egyben a könyvek sorrendjét is meghatározza, a Szentírásokat ebben a szerkesztésben adják ki. Nem csak a könyvek száma, de a felosztása és a sorrendje is eltér a Tanakhétól, valamint a Vulgátáétól. A LXX könyveinek a sorrendje a következő:

A Törvény Könyvei
 • Teremtés Könyve
 • Kivonulás Könyve
 • Leviták Könyve
 • Számok Könyve
 • Második Törvénykönyv

Történeti Könyvek
 • Józsué Könyve
 • Rút Könyve
 • Királyok 1. Könyve (1Sám)
 • Királyok 2. Könyve (2Sám)
 • Királyok 3. Könyve (1Kir)
 • Királyok 4. Könyve (2Kir)
 • Krónikák 1. Könyve
 • Krónikák 2. Könyve
 • Ezdrás 1. Könyve
 • Ezdrás 2. Könyve (Neh)
 • Tóbiás Könyve
 • Judit Könyve
 • Eszter Könyve
 • Makkabeusok 1. Könyve
 • Makkabeusok 2. Könyve
 • Makkabeusok 3. Könyve (a Vulgata nem tartalmazza)
 • (Makkabeusok 4. Könyve ) (a Vulgata nem tartalmazza)

Bölcsességi Könyvek
 • Zsoltárok Könyve és a 151. Zsoltár (ez utóbbit a Vulgata nem tartalmazza)
 • Manasszé Imája (a Vulgata nem tartalmazza)
 • Jób Könyve
 • Példabeszédek Könyve
 • Prédikátor Könyve
 • Énekek Éneke
 • Salamon Bölcsességei
 • Sirák Fia Bölcsessége
 • (Salamon Zsoltárai)

Prófétai Könyvek
 • Kispróféták Könyvei:
 1. Ózeás 
 2. Ámosz
 3. Mikeás
 4. Joel
 5. Abdiás
 6. Jónás
 7. Náhum
 8. Habakuk
 9. Szofoniás
 10. Aggeus
 11. Zakariás
 12. Malakiás
 • Izajás Könyve
 • Jeremiás Könyve
 • Báruk Könyve
 • Siralmak Könyve
 • Jeremiás Levele (Bár 6)
 • Ezékiel Könyve
 • Dániel Könyve

A fenti sorrendet egy nagyon tudatos, szigorú szerkesztési elv szerint állították össze:

 • Törvény könyvei - az isteni örök törvény, az örökkévalóság idősíkja
 • Történeti könyvek - a már megtörtént események, a múlt
 • Bölcsességi könyvek - közvetlenül a mi életünknek szánt útmutatás, a jelen
 • Prófétai könyvek - a jövő időben bekövetkező események

Az Ószövetség ezen felosztása abból a szempontból is nagy jelentőséggel bír, hogy az Újszövetség könyveit is ezen négyes séma szerint sorolták be:
 • Törvény könyvei: a négy Evangélium
 • Történeti könyv: az Apostolok cselekedetei
 • Bölcsességi könyvek: az apostolok levelei
 • Prófétai könyv: a Jelenések könyve