"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)

"Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, kiket az apostolok körében nagyra becsülnek!" (Róm 16,7)
Jelen blogot Szent Andronikosz és Szent Junia apostolok tiszteletének szenteljük. A blog főbb témája az apostolok hagyománya, a vértanúk áldozata, az aszkéták misztikája és az egyházatyák tanítása; a patrisztika, az ókeresztény kor és az egyetemes zsinatok kora; valamint a keleti kereszténység kétezer éve, átszellemült szakrális művészete, élő szimbolikája és mély lelkisége.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2015/11/19

Az Istenszülő Templomba vezetéseAz Istenszülő Templomba vezetését az újnaptár szerint november 21-én, az ónaptár szerint december 4-én, a kopt egyházban pedig november 29-én ünneplik meg.

Joákim és Anna megfogadták, hogy ha gyermekáldással ajándékozza meg őket az Úr, akkor a gyermeket az Úrnak fogják szentelni. Ígéretüket azzal váltották be, hogy amikor Mária betöltötte harmadik esztendejét, elvezették a jeruzsálemi Templomba. Összehívták akkori lakóhelyükre, Názáretbe az előkelő rokonokat, Máriát szépen felöltöztették, és elindultak Jeruzsálembe, az Ó Szövetség Templomához. Máriát szüzek kísérték, kezükben égő gyertyákkal. Az ünnepélyes menet zsoltárokat énekelt az úton.
Teljes díszben vonul fel a királylány,
aranyos-szőttes ékesség ruháján.
Hímes palástjában a király elé hozzák,
utána szűzek, társai, sorban követik hozzád.
És vigadozva, ujjongó csapatban,
úgy vonulnak be a királyi lakba. (Zsolt 44/45,14-16)
Jeruzsálembe érve Zakariás, a főpap fogadta őket a Templom lépcsőjénél. Mária hátra sem nézve felszaladt a lépcsőn. Zakariás ekkor a Szentlélek sugalmazására bevezette Máriát a Szentek Szentjébe, ahova még ő is csak évente egyszer léphetett be, az engesztelő szertartást elvégezni Jom Kippur napján.

Mária ettől kezdve minden nap a Szentek Szentjében imádkozik hajnaltól a harmadik óráig, vagyis a délelőtt közepéig. Ekkor kimegy a Templom udvarába, ahol a tornácok árnyékában a többi szűzzel együtt kézimunkázik; papi ruhákat és oltárterítőket varrnak, hímeznek, díszítenek. A kilencedik órakor, azaz a délután közepén visszamegy a Szentek Szentjébe ahol estig a Szentírást tanulmányozza és imádkozik. Az angyalok táplálják mannával, Gábriel arkangyal a személyes gondoskodója és őrangyala.

Mária ahogy növekszik, egyre inkább az Úrnak szenteli életét, böjtöl és gyakran virraszt éjszakánként az angyalokkal a Szentek Szentjében. Szüzességet fogad egész életére. Szülei rendszeresen meglátogatták Őt, amíg a Templomban nevelkedett.  Az akkori szokásoknak megfelelően, tizenkét éves korában Szent József eljegyzi Máriát. Kilenc év után távozik a Templomból, és akkortól kezdve már Szent József gondoskodik róla.

Az ünnep időpontját többé-kevésbé a Hanuka dátumához igazították (melynek legkorábbi lehetséges időpontja a Gergely-naptár szerinti november 28.), mivel a hagyomány szerint Mária Templomba vezetésére közvetlenül Hanuka előtt került sor. A Hanuka a második Templom felszentelésének ünnepe, amit világossággal - a hanukijá, a hanukai menóra meggyújtásával - ünnepel nyolc napon át a zsidóság.


Máriát gyertyavivő szüzek kísérték, ő pedig az ószövetségi próféciákat beteljesítve, mint "a Világosság eljövendő anyja", jelenlétével megszenteli a Templomot, és mint az Új Szövetség Ládája elfoglalja a helyét az ószövetségi Frigyláda üres helyén. Ő a Szentek Szentjében "a legszentebb trónus, amelyben az Istenség készül, hogy rajta üljön". Mária Templomba vezetése egy sajátos, krisztológiai értelmezést ad a Hanuka ünnepének, és előrevetíti a várt Messiás eljövetelét, Isten Igéjének emberi megtestesülését, az idők beteljesedését.

Az ünnep történéseit, teológiai jelentőségét és lelkiségi üzenetét - mint más ünnepek esetében is - költőien énekli meg az ünnep akathisztosza (dicshimnusza), mely a bejegyzés végén olvasható.

+ + +


Az ünnep hagyományos ikonján Zakariást látjuk, ahogyan Máriát fogadja a Templom lépcsőinél. Máriát szülei, Anna és Joákim, valamint a szüzek kísérik. Az ikonon az is megjelenik (itt a bal felső sarokban) ahogyan Mária a Szentek Szentjében ül, Gábriel arkangyal pedig mannát hoz neki.

A lentebb látható kopt ikon az Istenszülő Szűz Máriát a gyermek Jézussal a Frigyládán, a két kerub között jeleníti meg. Ez az ikon képi megfogalmazásában nem tekinthető hagyományosnak, de teljes mértékben hűen fejezi ki az ortodox tanítást. Nem a konkrét történést ábrázolja, de megvilágítja az eseményeknek a spirituális üzenetét: Mária az Ige hordozója, az isteni jelenlét edénye, az Új Szövetség Frigyszekrénye, ahogyan azt a liturgikus himnuszok is megéneklik.

+ + +

"Ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének
és hirdetése az emberek üdvösségének.
Az Isten hajlékában nyilván megjelen a Szűz
és Krisztus megjelenését mindenkinek előre hirdeti.
Miért is a Szent Szűznek örömmel kiáltjuk:
Üdvözlégy a Teremtő üdvgondozásának teljesülése!"
+ + +


Az ószövetségi Templomnak már csak néhány külső falszakasza áll, maga a szentély épülete azonban elpusztult Kr. u. 70-ben. A Szentek Szentje helyén, ahol Mária olyan sokat imádkozott, ma a Sziklamecset jellegzetes aranykupolás épülete áll. (A képen a mecset kupolájától jobbra, a háttérben a Szent Sír Bazilika két ezüstöskék kupolája látható.) Keresztények a Templom-hegyet turistaként látogathatják, de magába a Sziklamecsetbe nem léphetnek be. 


+ + +

Az ünnep szentírási olvasmányai

Ószövetségi olvasmányok az előesti alkonyati istentiszteleten
első:
Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: "Az első hónapban, a hó első napján, állítsd fel a bizonyság hajlékát! Helyezd el benne a ládát, és bocsásd le előtte a függönyt. Azután vidd be az asztalt, és tedd rá azt, amit annak rendje és módja szerint megparancsoltam. Állítsd fel a mécstartót mécseseivel együtt. Helyezd az aranyoltárt, amelyen a füstölőszert égetik, a bizonyság ládája elé, és akaszd fel a függönyt a hajlék bejáratára. Aztán vedd a kenet olaját, és kend fel a hajlékot felszerelésével együtt, hogy szentté legyen. Kend fel az egészen elégő áldozat oltárát és minden eszközét." Meg is tette Mózes mindazt, amit az Úr parancsolt. Ekkor a felhő eltakarta a bizonyság sátrát, és betöltötte az Úr dicsősége. Mózes nem is tudott bemenni a szövetség sátrába, amíg a felhő mindent eltakart, és az Úr dicsősége tündöklött, mert mindent beborított a felhő.
(Kiv 40,1-5; 9-10; 16; 34-35)
második:
Amikor elkészült az egész munka, amelyet Salamon az Úr háza számára csináltatott, Salamon bevitte azt, amit apja, Dávid az Úrnak szentelt, az ezüstöt, az aranyat és az egyéb tárgyakat és elhelyezte az Úr házának kincsei közé. Aztán egybegyűjtötték Izrael valamennyi vénét, a törzsek fejeit és Izrael fiainak nemzetségfőit, Salamon királyhoz Jeruzsálembe, hogy elhozzák az Úr szövetségének ládáját a Dávid-városból, azaz a Sionról. Amikor aztán Izrael vénei mindnyájan eljöttek, felvették a papok a ládát, s elhozták az Úr ládáját, meg a szövetség sátrát s a szent hely minden eszközét, amely a sátorban volt. Aztán bevitték a papok az Úr szövetségének ládáját a helyére, a templom felelőhelyére, a szentek szentjébe, a kerubok szárnya alá; a kerubok ugyanis kiterjesztették szárnyukat a láda helye fölött, s befedték a ládát s rúdjait felülről. A ládában nem volt semmi egyéb, mint a két kőtábla, amelyet Mózes tett bele a Hórebnél, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptom földjéről. Történt pedig, hogy amikor a papok kijöttek a szentélyből, a felhő betöltötte az Úr házát, úgyhogy a papok nem állhattak szolgálatba a felhő miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát.
(1Kir 7,51; 8,1; 3-4; 6-7; 9-11) 
harmadik:
"E napok elmúltával pedig, a nyolcadik napon és azontúl is mutassák be a papok az oltáron a ti egészen elégő áldozataitokat és békeáldozataitokat; és én kegyes leszek hozzátok" – mondja az Úr Isten. Aztán visszavitt engem a szentély külső kapujának irányába, amely kelet felé nézett; és ez zárva volt. Akkor az Úr így szólt hozzám: "Ez a kapu zárva legyen; ne nyissák ki, és senki se menjen be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult be azon; ezért zárva legyen még a fejedelem előtt is. A fejedelem maga ülhet benne, hogy elköltse eledelét az Úr előtt; de a csarnok kapujának irányából vonuljon be, és annak irányában távozzék." Majd elvitt engem az északi kapun keresztül a ház elé, és láttam, hogy íme, az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát; és arcra borultam.
(Ez 43,27; 44,1-4)

Evangélium a hajnali istentiszteleten
Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: „Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Erre Mária így szólt: „Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát: lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mily nagy dolgokat művelt velem ő, a hatalmas és szent!Mária mintegy három hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába.
(Lk 1,39-49; 56)
Apostoli levél a Szent Liturgián
Mindenesetre volt az előző szövetségnek is istentiszteleti rendtartása és földi szentélye: egy sátor, amelynek előrészében ott állt a gyertyatartó, az asztal és a fölajánlott kenyér. Ezt szentélynek nevezték. A második függöny mögött állt az a sátor, melyet Szentek Szentjének neveztek. Ebben volt az aranytömjénező és a szövetség szekrénye, amelyet minden oldalról arany borított. A szekrényben őrizték a mannát tartalmazó aranyedényt, Áron kivirágzott vesszejét és a szövetség tábláit, fölötte pedig az isteni dicsőség kerubjai voltak, melyek beárnyékolták az engesztelés trónját. Ezekről most nem szükséges egyenként beszélnem. Mióta ezt így elrendezték, az első sátorba rendszeresen beléptek az istentiszteletet végző papok. A másikba azonban, egyszer egy évben, egyedül a főpap lépett be, mégpedig azzal a vérrel, melyet a maga és a nép bűneiért áldozott föl.
(Zsid 9,1-7)
Evangélium a Szent Liturgián
Útjuk közben betértek egy faluba. Egy Márta nevű asszony házába fogadta őt. Ennek nővére, Mária, leült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta ellenben sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen.” Az Úr azonban így felelt: „Márta, Márta! Sok mindennel törődöl, sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha.” Még beszélt, amikor egy asszony így kiáltott a nép közül: „Boldog a méh, mely téged hordozott és az emlő, melyet szoptál.” Ő azonban hozzáfűzte: „Boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét." 
(Lk 10,38-42; 11,27-28)

+ + +


Akathiszt a legszentebb Istenszülő Templomba vezetéséről
1. konták
Az örökkévaló Király által kiválasztott istenes leánynak, Máriának, az angyalok és emberek királynőjének, aki egykor az Úr templomába jött el, a szentek szentjébe, szüzességének eljegyzésére a mennyei Vőlegénnyel, hogy Isten hajlékában nevelkedjék, méltó hódolatot hozunk neked szívünkből, te pedig, mint nagyhatalmú közbenjárónk, minden bajtól, és aggódástól szabadíts meg minket, hogy szeretettel és meghatottsággal énekeljük neked: Üdvözlégy, Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel nekünk a mennyek ajtóit megnyitottad! 
1. ikosz 
A főangyalok és angyalok rendjei, a mennyei magasságokból összefutottak, hogy lássák, Isten anyja, templomba való dicsőséges bevezetésedet, és a tiszta szüzek földi karával a test nélküli értelmek láthatatlan kara, örvendezve együtt ment, hogy téged, legtisztább leány, kísérjen, és mint választott edényét Istennek az Úr akaratára körül vegyen, és, mintegy, saját úrnőjének szolgálva, bár, nem látva titkaidnak erejét, látván téged, hogy a mennyei tisztasággal kimondhatatlanul eltelt vagy, és látván, mindazokat amik benned végbe mentek, félelembe estek, és nagy remegéssel így énekeltek neked:
Üdvözlégy igen örvendetes leány, akit a Király anyjának tart!
Üdvözlégy igen tisztelt királynő, aki a Király templomába lépsz élni!
Üdvözlégy az Atya Isten választott és igen felmagasztalt lánya!
Üdvözlégy a Fiú Istennek öröktől fogva előre hirdetett anyja!
Üdvözlégy a legszentebb isteni Léleknek házasságot nem ismerő menyasszonya!
Üdvözlégy, minden látható és láthatatlan teremtménynek igen kívánatos úrnője!
Üdvözlégy Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitotta!. 
2. konták
Látván igaz szüleid, legszentebb Szűz, hogy születésed után három évet töltöttél be, tettel akarták végre hajtani ígéretüket, ahogy szavaik először elhangzottak, hogy téged Istennek hoznak ajándékul, ezért összehívták Názáetbe, az összes királyi és főpapi nemzetségből való rokonokat, és sok papot, meghívták pedig a tiszta szüzek seregét is, hogy égő gyertyákkal kísérjenek téged, amint az Írás jövendölte:” Utána szüzek vezettetnek a Királyhoz, társnői hozzád vitetnek, bevitetnek örömmel, és vígsággal, bevezettetnek a Király templomába.” És így, mindnyájan összegyülekezve és mindnyájan érted imádkozva Istennek, énekelték Neki: Alleluja! 
2. ikosz
Mennyei értelmet kinyilvánítva, ó istenes gyermek, megparancsoltad, hogy ne szegényes, durva ruhákban mutassanak be a mennyei Király templománál, ezért, dicsőséggel és nagy ékességgel lettél felöltöztetve, hogy teljesedjék rajtad Dávid ősatyádnak jövendölése: „A királynő jobbod felől áll, aranyos, sokszínű ruházatokba öltöztetve.” Amikor pedig, mint Isten mennyasszonya, felékesítve lettél, és tiszteletre méltó bevezetésedhez teljesen elkészültél, elvezettek téged szüleid, mint három éves bárányt Jeruzsálembe, neked így énekelve:
Üdvözlégy a szüzesség és tisztaság aranyos ruháiba öltözött!
Üdvözlégy minden jóságba és mennyei szépségbe igen felékesített!
Üdvözlégy, a királynak minden szűzi dicsőséget magában foglaló lánya!
Üdvözlégy Isten menyasszonya, aki a mennyei Vőlegény jobbja felé jössz állani!
Üdvözlégy Isten lelkes szekrénye, aki a pengető szüzek között igazítja lépteit!
Üdvözlégy, az Üdvözítő legtisztább temploma, aki utaidat a törvényes templom felé irányítod!
Üdvözlégy, Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
3. konták
A Magasságbali ereje árnyékozott meg téged, a Szentlélek szállt rád, és volt a vezetőd, amikor három nap múlva az út elérte Jeruzsálem városát, és mint Isten szekrényét, Istenszülő Szűz, bevittek az Úr templomába, hogy teljesedjék az ezt mondó zsoltári szó: „Láthatókká lettek lépteid, Isten, Istennek, királyomnak léptei, Aki a szentekben van.” És így, igen nagy mennyei tisztaságodért, méltóvá lettél, hogy Isten temploma légy, ahol a Szentlélek akart élni, hogy téged lakóhellyé, mennyei lakássá tegyen, hogy, ismét beteljesedjék rajtad egy másik Írás, amely ezt mondja: „Megszenteli hajlékát a Fölséges, szent a te templomod, Uram, és csodálatos az igazságban,” ezért, hogy mindnyájan énekeljük miattad: Alleluja! 
3. ikosz
Három éves lévén, Istenszülő Szűz, szent szüleid elvezettek téged a templomhoz, egyik az egyik oldalon, a másik a másikon fogva kézen téged, Istentől nekik adományozott lányukat, szelíden és tisztességgel vezettek téged a templomhoz, mondván: „Kezdjétek meg, gyertyavivő szüzek, menjetek az isteni gyermek előtt.” A rokonok és ismerős szomszédok egész sokasága, és a papok, örömmel mentek utánuk, gyertyát tartva kezeikben, és, körülvéve őt, mint a csillagok a fényes Holdat. Összefutott pedig egész Jeruzsálem, csodálkozással szemlélve ezt az új kíséretet, a három éves, ilyen dicsőségbe öltözött, és ilyen fényes kísérettel megtisztelt gyermeket, és neked ilyeneket énekeltek:
Üdvözlégy, aki testileg három éves vagy, szélesebb az egek egeinél!
Üdvözlégy, aki lélekben sok éves vagy, aki a magas helyeket felül múltad!
Üdvözlégy szeplőtelen bárány, aki szüzességét tiszta áldozatul Istennek ajánlotta!
Üdvözlégy szeplőtelen galamb, aki tisztaságával az angyalokat csodálatba ejtette!
Üdvözlégy, akit szűzi seregek vezettek az Úrhoz!
Üdvözlégy, akit égő gyertyákkal vezettek el a templomhoz!
Üdvözlégy Istentől kiválasztott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
4. konták
A kétkedő gondolatok viharát bírván belül, Zakariás főpap zavarba jött, látván, legtisztább, az Úr templomához nagy dicsőséggel való bevezetésedet, és a keletre tekintő, bezárt ajtóhoz levő közeledésedet. Amikor pedig, megemlékezve Ezekiel ősi jövendölésére: „Ezek az ajtók zárva lesznek, és senki sem mehet át rajtuk, csak az Úr Isten mehet át rajtuk, és zárva lesznek,” eltelt Szentlélekkel, és, felülről kinyilatkoztatást kapva, hogy nyissa meg a bevezetett isteni gyermeknek a bezárt ajtókat, felkiáltott Istenhez: Alleluja! 
4. ikosz
„Halld leány, és lásd, és hajtsd ide füledet, és feledd el atyádfiait, és atyád házát, és megkívánja a Király szépségedet.” Így szóltak hozzád, legszentebb Szűz, szüleid, amikor elvezettek az Úr templomához. A szolgálatokat végző papok, pedig, látva eljöveteledet, kijöttek, hogy dicsőséges bevezetésedet üdvözöljék, és énekekkel fogadtak téged, mint aki a mennyből lejövő Nagy Főpap anyja vagy, ezeket mondva:
Üdvözlégy Isten jóakaratának előábrázolása, akit a próféták előre hirdettek!
Üdvözlégy, emberek üdvösségének előhirdetése, aki most nekünk megjelent!
Üdvözlégy, akit a mennyei angyalok dicsőséggel kísértek!
Üdvözlégy, akit Isten papjai örömmel üdvözöltek!
Üdvözlégy, aki atyád házát és rokonaidat elhagytad!
Üdvözlégy, aki Isten házát megjelenéseddel megszentelted!
Üdvözlégy, Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad!
5. konták
Istent befogadó templom lévén, Istenszülő Szűz, a törvényes templomhoz nagy dicsőséggel lettél elvezetve, hogy beteljesedjék Aggeus próféta jövendölése: „És betöltöm ezt a templomot dicsőséggel, mivel nagyobb dicsősége lesz ennek az utolsó templomnak az előbbinél, mondja a Mindenható Úr.” Anyád, pedig elvezetett téged a templom bejáratához, mondva:
Menj fel leányom, Ahhoz, Aki téged nekem adományozott!
Menj fel, legszentebb szekrény az irgalmas Úrhoz!
Menj fel, életnek kapuja az irgalmas Adományozóhoz!
Menj fel, Igének szekrénye az Úr templomához!
Menj be az Úr templomába, békesség, öröm, és vígság, hogy miattad énekeljem Istennek: Alleluja! 
5. ikosz
Látva anyád, Istenszülő Szűz, Istennek a templomból kijövő papjait, és az üdvözlésedre kijövő Zakariás nagy főpapot, mondta neki: „Fogadd, Zakariás, a be nem szennyezett sátort, fogadd, ó pap, a bűntelen szekrényt, fogadd, ó próféta az anyagtalan Tűz tömjénezőjét, fogadd, ó igaz, a szellemi tömjént. Fogadd, ó próféta, Istentől adományozott lányomat, és vidd be Teremtőd templomába, és bevive, ültesd őt a szentélynek az Isten lakóhelyéül készült magasába, semmit nem vizsgálva, mert általa lesz a megváltás,” vele mi is ilyeneket hangoztatunk neked:
Üdvözlégy, aki bemeneteleddel a mennyei seregeket megörvendeztetted!
Üdvözlégy, aki megjelenéseddel Isten papjait megörvendeztetted!
Üdvözlégy mennyei lakóhely, aki a kegyelem által az elsőnél jobban megszentelted a törvényes templomot!
Üdvözlégy földi mennyország, aki önmagadat a tisztasággal Krisztus hajlékává készítetted elő!
Üdvözlégy Isten mennyasszonya, mert nagy és dicsőséges a te előmeneteled, üdvözlégy tisztaságos szűz, mert félelmetes és dicsőséges a templomban való lakásod!
Üdvözlégy Istentől választott lány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
6. konták
Az Úr templomába való bemeneteled hirdetője, az igaz Zakariás, nagyon elcsodálkozott, Istenszülő Szűz, a templom lépcsőjén, amelynek 15 foka volt, meglátva csodálatos felmeneteled, szüleid az első fokra állítottak, te pedig, saját magad nagyon gyorsan folytattad utadat a többi lépcsőn is, senkitől nem támogatva, és a legfelsőbb lépcsőre feljutva, megálltál, láthatatlanul megerősítve Isten erejétől, szent Zakariás pedig, látván ezt, Szentlélektől volt átfogva, és mondta anyádnak: „Ó asszony, áldott a te méhednek gyümölcse, dicsőséges a te felvezetésed, mert az élet igazi anyját vezeted be, a templom hogyan fogadhatja be őt?” Ezért, hálát adva Istennek, énekelte Neki: Alleluja! 
6. ikosz
Nagy öröm gyulladt fel mindenkinek, aki a törvényes templomban állt, amikor Zakariás nagy pap, a Szentlélektől eltelve, fogadott téged, Isten-anya a templom kapui előtt, kezeivel tartva, és bevezetve téged a szentélybe, így beszélve hozzád:
„Ó, bűn nélküli gyermek!
Ó, nem csintalan gyermek!
Ó szépséges szűz!
Ó, asszonyok ékessége!
Ó, leányok megjavítása!
Áldott vagy te az asszonyok között, te, akit megdicsőített a tisztaság, te, akit megpecsételt a szüzesség, te, Ádám átkának feloldozása,
Menj be, jövendölésem teljesítése!
Menj be, az Úr ígéreteinek megvalósulása!
Menj be, az Ő szövetségének pecsétje!
Menj be, az Ő tervének megjelenése!
Menj be, az Ő titkainak beteljesülése!
Menj be, minden prófétának tükre!
Menj be, elavult dolgok megújítása!
Menj be, a sötétségben ülőknek világossága!
Menj be, legistenesebb és legújabb ajándék!
Menj be Urad templomába, amely tehát most földi, az emberektől járható, nem sok idő múlva, pedig mennyei és megközelíthetetlen!”
Vele együtt mi is ilyeneket énekelünk neked:
Üdvözlégy lelkes lépcső, aki az Úr templomához magas lépcsőkön jutottál fel!
Üdvözlégy, emberi gondolatokkal átjárhatatlan, a templom ajtajáig felment ajtó!
Üdvözlégy, mert az erények fokai által emelkedtél fel a mennyei oltár magaslatáig!
Üdvözlégy, mert a szüzesség és tisztaság szárnyain jutottál fel a Nagy Király városába is!
Üdvözlégy, aki elérted a hegy tetején az Isten házát!
Üdvözlégy, Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
7. konták
Az emberszerető Úr, meg akarván menteni az emberi nemet, egyedül téged választott ki anyjául, és bevezetett téged szent templomába, hogy ott magányosságban, és mélységes csendben, távol e világ botrányaitól, készülj isteni lakhellyé az Úr templomában. Te pedig, játszadozva, és nagyon örülve, mint terembe, mentél az Úr templomába, bár termetre kicsiny voltál, három éves lévén, azonban a kegyelem által tökéletes voltál, mint Isten által a világ kezdetétől előre megismert és előre kiválasztott, és ott énekelted Neki: Alleluja! 
7. ikosz
Új, csodálatos, és félelmetes dolgokat tett érted az Úr, áldás teljes, amikor a nagy Zakariás pap, magán kívül lévén, Isten titokzatos kinyilatkoztatása alapján a törvény ellenére a második függöny mögé, a Szentek Szentjének nevezett belső szentélybe, ahova nem csak a női nemnek, hanem még a papoknak sem volt szabad bemenni, csak egyedül a főpapnak egyszer egy évben, mert illett neked, mint Isten lelkes szekrényének aki még fogantatása előtt minden természetnél jobban eltelt tisztasággal, hogy megállj a Jeremiástól elrejtett Isten törvényes szekrényének helyén, hogy újra beteljen az Úr temploma dicsőséggel. Ezt a csodálatos bemeneteledet látva, ilyeneket hangoztatunk neked:
Üdvözlégy, aki a Szentek Szentjébe, mint földi mennyországba mentél be!
Üdvözlégy a Szentek Szentjénél nagyobb, mert Isten trónja előtt álltál!
Üdvözlégy, aki az angyalokat csodálatba ejtetted, ahogyan a Szentek Szentjébe csodálatosan bementél!
Üdvözlégy, aki az embereket megörvendeztetted, mert az Úr templomában dicsőséggel teltél be!
Üdvözlégy legékesebb terem, amelyben a mindenek előtt Létező a Szentháromság lakhelyét alkotja meg!
Üdvözlégy legszentebb trónus, amelyben az Istenség készül, hogy rajta üljön!
Üdvözlégy, Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
8. konták
Különös a te fogantatásod és születésed. Különös felnövekedésed formája. Különös, és dicsőséges, Isten jegyese, a te szentélybe való bevitetésed, és az imádságban való állandó tartózkodásod, és mindaz, ami a tied: mert reggeltől a harmadik óráig is egész napon a szentély belsejében álltál imádságban, aztán a többi szüzekkel az előcsarnokban foglalatoskodtál kézimunkában, azután pedig, a kilencedik órától, újra a Szentek Szentjében Isten előtt álltál imádságban, Istenről való elmélkedésben és az isteni Írások tanulmányozásában, amíg az Úr angyala megjelent, hogy mennyei eledellel tápláljon téged, Ilyen, angyalhoz hasonló életeden csodálkozva, így énekelünk az irántad kegyes Istennek: Alleluja! 
8. ikosz
Egészen megszentelt téged a legszentebb Lélek, legszentebb Szűz, aki a templomban tartózkodsz. Ezért, hogy ne érintsen téged semmi a földi szennytől, mennyei és romolhatatlan étellel tápláltak, az adott földi ételt, pedig szétosztottad a szegényeknek és vándoroknak. És így, fogadva az angyaltól a mennyei kenyeret, előre haladtál bölcsességben és kegyelemben, testben és lélekben örvendezve, hogy Isten befogadhatatlan Igéjét szeplőtelenül befogadod. Mivel, Gábor főangyal, szűzi tisztaságod szüntelen őrzője, a többi istenes angyalokkal is gyakran megjelent neked, megerősített téged lelki tetteidben, az imádságban és böjtölésben, a szelídségben és alázatosságban, és szeretettel beszélgetett veled, a rólad szóló magasságbeli örök végzést feltárva, hogy légy készen Isten fogadására, neked ilyeneket hangoztatva:
Üdvözlégy Isten kimondhatatlan titkainak teljesülése!
Üdvözlégy a Magasságbeli örök tervének csodálatra méltó beteljesülése!
Üdvözlégy, akit az angyal mennyei kenyérrel kimondhatatlanul táplált!
Üdvözlégy, akit Isten kegyelme a mennyből kifejezhetetlenül megerősített!
Üdvözlégy, akit a Szentek Szentélyében a sokszemű kerubok köszöntenek!
Üdvözlégy, akivel szüntelenül társalognak a hatszárnyú szeráfok!
Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
9. konták
Az egész angyali természet csodálkozott, legszentebb Szűz, szüzességed fönséges szépségén. Te, ugyanis, az angyalokkal a Szentek Szentjében tartózkodva, magad kívántad, hogy örökre angyali tisztaságban és sértetlen szüzességedben élj. Ezért a világban elsőnek tetted meg a szüzesség ígéretét, és eljegyezted magadat állandó szolgálatra Istennek, szűzi tisztaságban, és eljegyezted magad Neki, hogy a Szentlélek által előkészítve légy tisztaságos és romolhatatlan lakása Isten Igéjének, énekelve Neki éjjel és nappal: Alleluja! 
9. ikosz
A jó szavú szónokok nem tudnak beszélni, hogy kibeszéljék a szüzesség tisztaságában való életed titkát a templomban, Istenszülő. Ahogy növekedtek nálad az évek, te, napról-napra megerősödtél lélekben, és igen buzgóvá növekedett életed: mert a munkaszeretettel megsokasítottad az imádságot, erőről erőre jutván, amíg a Magasságbeli ereje meg nem árnyékozott téged. Megnövekedtek, pedig benned a Szentlélek ajándékai is: amikor pedig nagyra nőttél, jobban elfoglaltad magadat az imádságban, mint a kézimunkában, egész éjszakákat töltöttél az angyalokkal imádságban a második függöny mögött, ezért csodálkozva mondunk neked ilyeneket:
Üdvözlégy a Szentek Szentjénél szentebb szűz, aki szüzességedet tiszta áldozatul ajánlottad Istennek!
Üdvözlégy, a Szentlélek tisztaságos palotája, aki magadat Krisztus lakó helyévé nevelted!
Üdvözlégy mennyei ajtó, aki a templomban, mint mennyországban tartózkodott,
Üdvözlégy Lélektől megnedvesített hegy, aki a szentélyben minden erénytől virágoztál!
Üdvözlégy, akit Isten angyalai hűségesen kísérnek!
Üdvözlégy, akit a hívők hálásan dicsőítenek örökre!
Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
10. konták
Üdvösségünk örömteli tavasza ragyogott fel a föld minden határának templomba vezetésed miatt, Istenszülő. Az Írás elmúlt, a törvény elgyöngült, mint az árnyék, miután Isten templomába bementél, tisztaságos Szűz, a kegyelem fényei mindenkinek felragyogtak, megvilágosítva minden tudatlanságban és sötétségében ülő lelkét, és gondolatát. Ezért örvendez az ég és föld, a bejövő szellemi eget látva, és az angyalok rendjei és az emberek sokasága énekeljék: a templomba vezettetik az öröme és megváltása mindazoknak, akik éneklik: Alleluja! 
10. ikosz
Fal vagy a szüzesség tisztaságában, a monostorokban küzdelmet vívók szüzek számára, Istenszülő Szűz, mert, a templomban a szüzesség ígéretét adva Istennek, csodálatosan megőrizted azt, elérve a tizenkettedik évet is, amikor a templomnál élő többi szüzek házasságot kötöttek a törvény alatti szokás folytán. Te feltártad ígéreted titkát, ezért, átadattál szüzességed őrzésére az idős Józsefnek, akit Isten rendelt a galambnak botjából való kiszállása által. És így, a szüzesség teljes jóságába felöltözve, mint Isten menyasszonya, mindenkinek megadod, aki szolgálatát tisztaságban végzi a te szelíd és hallgatag lelked adományait, csendességedet, az alázatot és kimondhatatlan tisztaságot, hogy az általad üdvözültek mindnyájan hálaadással énekeljenek neked ilyeneket:
Üdvözlégy, aki az Úr templomában, az imádságokban fáradhatatlan vagy, ne engedd nekünk, hogy a bűnben elaludjunk!
Üdvözlégy, aki a Szentek Szentjében hallgatagsággal tartózkodsz, méltass minket, hogy hallgatag életben éljünk!
Üdvözlégy, aki a szentélyben az angyalokkal állandó beszélő társ vagy, taníts meg bennünket, hogy a test nélküliek szavaira figyeljünk,
Üdvözlégy, a templomnál a tisztes szüzekkel együtt élő, segíts nekünk, hogy életünket szüzességben és tisztaságban éljük!
Üdvözlégy, az élő Isten lelkes temploma, tégy bennünket a Szentlélek templomaivá,
üdvözlégy minden egyes jótett drága terme, erősíts meg minket a Szentlélek minden tettében!
Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
11. konták
A mennyei zene meghatott énekeit ajánlották neked, legszentebb Szűz, a szűzi bemenetelednél szolgáló szent angyalok, és ünnepet ünnepelve, mennyei hangokat énekeltek, amikor Isten szolgálatára bementél, velük együtt a földön, az emberi énekekkel, a szüzek karai énekelnek az Úrnak, zsoltárilag énekelve, és tisztelve téged, az Ő anyját. Velük együtt minket is méltass, hogy tiszta értelemmel és tiszta ajkakkal énekeljük a te tisztes bevezetésed miatt: Alleluja. 
11. ikosz
Fényt befogadó gyertyaszálként jelentél meg nekünk, Istenszülő, az Úr templomába bevonulva, ott fönséges örömöt sugározva, és a Szentek Szentjében, imádságban égve, ahonnan, mennyei tisztaságoddal megvilágosítottad a bűnös sötétségben tartózkodó egész világot, hogy mi is, a gyertyát vivő szüzekkel, akik téged az Úr templomához fényesen, és a szüzesség dicsőségével kísértek, megtaláljunk téged örömmel, aki a lelki és testi tisztaság fényében ragyogsz , és neked ilyen dicséreteket énekeljünk: Üdvözlégy, a szentélyben meggyújtott, ki nem alvó fény, akit, gyertyát vivő szüzek kísértek,
üdvözlégy le nem alkonyodó hajnal, aki az egész világot megvilágosítottad, akit a fénylő angyalok a templomban üdvözöltek.
Üdvözlégy a mennyei dicsőség világossága, a templomban mindenkinek világoskodó igazi világosság!
Üdvözlégy, az isteni kegyelem terme, aki az angyal kezéből szellemi kenyeret kaptál!
Üdvözlégy, a Világosság eljövendő anyja lévén, tisztaságod fényével mindenkit megvilágosítasz!
Üdvözlégy a szelíd Világosság Anyja, ragyogás, aki imádságaid melegével mindenkit megvilágosítasz!
Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat mindenkinek megnyitottad!
12. konták
Isten kegyelmének új és lelkes szekrénye lévén, Istenszülő Szűz, aki a fogható manna és anyagi táblák helyett, aki Isten anyagtalan és kimeríthetetlen adományait tartalmazod, méltóan lettél bevezetve a Szentek Szentjébe, hogy be tudd fogadni testileg Istennek kezdet nélküli Igéjét, ott mennyei erők szolgáltak neked, a félelmetes kerubok, és szeretettől lángoló szeráfok árnyékoztak be téged szárnyaikkal, a Trónok, és Uralmak, Kezdetek és Hatalmak borultak le előtted a főangyalokkal és angyalokkal, hangoztatván miattad: Alleluja! 
12. ikosz
Énekelve az Úr templomába való tisztes bevezetésedet, mindnyájan dicsérjük a Szentek Szentjében az angyalokkal való csodálatos tartózkodásodat, és mennyei kenyérrel való táplálásodat, hódolunk angyalhoz hasonló szűzi tisztaságod előtt, Istenszülő, és hisszük, hogy átmentél a földi házból, az Isten Házába, mint tiszta áldozat, mint szüzességed megszentelt ajándéka a Mennyei Vőlegénnyel való eljegyzésre, hogy méltóan készülj fel Krisztus romlatlan és tisztaságos születésére, Isten hajlékának. Ezáltal, mint hívő emberek ezeket mondjuk neked:
Üdvözlégy, aki legtisztább lábaid lépteivel az Úr templomát megszentelted!
Üdvözlégy, aki Isten lakhelyét a bűnösök szennyétől megmostad!
Üdvözlégy, aki a szent templomban, mint a mennyben, a felsőbb erők hódolatát fogadtad!
Üdvözlégy, aki a Szentek Szentjében, mint a mennyekben, Isten trónja előtt álltál!
Üdvözlégy szépséges szűz, aki atyád házából való kimeneteleddel a templomba, az egész világnak békét hoztál!
Üdvözlégy új galamb, aki a templomba meneteleddel az alvilágban levő igazaknak, először ajándékoztál reménységet!
Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba való meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad! 
13. konták
Ó, egészen megénekelt isteni szűz, aki bementél az Úr templomába, hogy a Szentek Szentjében Isten lakóhelyévé nevelkedjél, tisztaságos bevezetésed miatti jelen felajánlásunkat fogadd el, ments meg minket minden bajtól és veszélytől, és az ellenség kísértéseitől, tisztíts meg minket a test és lélek minden szennyétől, és őrizz meg minket szeplőtelenségben és tisztaságban életünk végéig, hogy általad megszentelődve, méltókká legyünk az okos szüzekkel együtt a paradicsomi lakásokba vezettetni, hogy velük énekeljük érted Istennek: Alleluja!
ismét az 1. ikosz
A főangyalok és angyalok rendjei, a mennyei magasságokból összefutottak, hogy lássák, Isten anyja, templomba való dicsőséges bevezetésedet, és a tiszta szüzek földi karával a test nélküli értelmek láthatatlan kara, örvendezve együtt ment, hogy téged, legtisztább leány, kísérjen, és mint választott edényét Istennek az Úr akaratára körül vegyen, és, mintegy, saját úrnőjének szolgálva, bár, nem látva titkaidnak erejét, látván téged, hogy a mennyei tisztasággal kimondhatatlanul eltelt vagy, és látván, mindazokat amik benned végbe mentek, félelembe estek , és nagy remegéssel így énekeltek neked:
Üdvözlégy igen örvendetes leány, akit a Király anyjának tart!
Üdvözlégy igen tisztelt királynő, aki a Király templomába lépsz élni!
Üdvözlégy az Atya Isten választott és igen felmagasztalt lánya!
Üdvözlégy a Fiú Istennek öröktől fogva előre hirdetett anyja!
Üdvözlégy a legszentebb isteni Léleknek házasságot nem ismerő menyasszonya!
Üdvözlégy, minden látható és láthatatlan teremtménynek igen kívánatos úrnője!
Üdvözlégy Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad!
ismét az 1. konták
Az örökkévaló Király által kiválasztott istenes leánynak, Máriának, az angyalok és emberek királynőjének, aki egykor az Úr templomába jött el, a szentek szentjébe, szüzességének eljegyzésére a mennyei Vőlegénnyel, hogy Isten hajlékában nevelkedjék, méltó hódolatot hozunk neked szívünkből, te pedig, mint nagyhatalmú közbenjárónk, minden bajtól, és aggódástól szabadíts meg minket, hogy szeretettel és meghatottsággal énekeljük neked: Üdvözlégy, Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel nekünk a mennyek ajtóit megnyitottad!